Modificarea Legii 8/1996 – Expunere de motive 2016

Share with:


 

EXPUNERE DE MOTIVE
Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ

 

PROIECT de Lege

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996

privind dreptul de autor şi drepturile conexe

Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*)
1. Descrierea situaţiei actuale Drepturile de autor reprezintă temelia economică a industriei creative, stimulând inovarea, activitatea creativă, investiţiile şi producţia. Astfel că, drepturile de autor reprezintă un mijloc important pentu asigurarea recompensării activităţilor din sectorul creativ.

Reglementările adoptate la nivelul Uniunii în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe au menirea de a oferi un grad ridicat de protecţie titularilor de drepturi de autor şi drepturi conexe, prin instituirea unui cadru legal în care să poate avea loc exploatarea conţinutului protejat de aceste drepturi.

În cursul anului 2014 Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au adoptat Directiva nr. 2014/26/UE privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă. Scopul adoptării acestei directive este crearea unui cadru legal unitar şi coerent, la nivelul întregii Uniuni Europene, cu privire la modul de organizare, funcţionare şi desfăşurare a activităţii organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe.

Astfel, pentru protejarea intereselor titularilor acestor drepturi este nevoie de coordonarea normelor naţionale referitoare la gestionarea drepturilor de autor şi la acordarea de licenţe multiteritoriale pentru drepturile online asupra operelor muzicale.

Utilizarea operelor protejate prin drepturi de autor şi drepturi conexe necesită acordarea de licenţe de către diferiţi titulari ai drepturilor de autor, acestia, având posibilitatea alegerii între gestiunea individuală sau colectivă a drepturilor deţinute.

Deşi un titular de drepturi poate opta pentru gestionarea individuală a acestora, totuşi, statutul de membru al unui organism de gestiune colectivă asigurară respectarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, colectarea veniturilor provenite din exploatarea acestor drepturi precum şi repartizarea sumelor cuvenite fiecărui titular de drepturi.

Prin urmare, reglementarea funcţionării organismelor de gestiune colectivă de o manieră unitară şi coerentă la nivelul întregii Uniuni este o condiţie esenţială pentru asigurarea transparenţei activităţii acestora şi pentru responsabilizarea faţă de membrii lor şi de titularii de drepturi. Pentru protejarea eficientă a intereselor membrilor organismelor de gestiune colectivă, a titularilor de drepturi şi a părţilor terţe este nevoie ca legislaţiile statelor membre, referitoare la gestiunea drepturilor de autor şi la acordarea de licenţe multiteritoriale pentru drepturile online asupra operelor muzicale să fie coordonate, astfel încât să existe garanţii echivalente la nivelul întregii Uniuni.

Scopul prezentei directive este de a asigura standarde înalte de guvernanţă, gestiune financiară, transparenţă, raportare, precum şi crearea cadrului de supraveghere al organismelor de gestiune colectivă.

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor(ORDA), în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe a transmis Ministerului Culturii documentaţia pentru elaborarea unui proiect de lege în vederea transpunerii Directivei nr. 2014/26/UE privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă. Astfel, pe baza propunerilor trasmise şi a consultărilor efectuate cu ORDA, Ministerul Culturii a procedat la elaborarea prezentului proiect de act normativ de modificare şi completare a Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

 

2. Schimbări preconizate Prezentul proiect normativ urmăreşte transpunerea Directivei nr. 2014/26/UE privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă, având ca obiectiv reglementarea aspectelor legate de organizarea, funcţionarea şi activitatea organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe. De asemenea, proiectul reglementează modul de obţinere şi de utilizare a licenţelor multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă.

Prin adoptarea prezentului proiect se urmăreşte determinarea organismelor de gestiune colectivă de a acţiona în interesul colectiv al titularilor de drepturi pe care îi reprezintă, spre exemplu, prin prevederea unor sisteme care să permită membrilor unui organism de gestiune colectivă să îşi exercite drepturile decurgând din statutul de membru prin participarea la procesul decizional al organismului.

De asemenea, proiectul vizează modificarea reglementărilor privind dreptul de împrumut public, cuprinse în art. 144 alin.(3), în scopul aproprierii de sistemul instituit prin Directiva 2006/115/CE privind dreptul de închiriere si de împrumut si anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietatii intelectuale. Astfel, dreptul de împrumut se va recunoaşte bibliotecilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar, urmând ca acestea să fie scutite de la plata remuneraţiei echitabile, datorată pentru utilizarea operelor protejate de drepturi de autor.

Prin reglementările cuprinse în proiect, prin care se completează art. 1065 din lege, se doreşte clarificarea sintagmei de „fonogramă publicată în scop comercial”, având în vedere că în practică au existat interpretări diferite ale acestei sintagme, acestea fiind de natură a crea confuzie în rândul utilizatorilor şi beneficiarilor de fonograme protejate.

Proiectul aduce modificări şi art. 1387 în sensul înlocuirii sintagmei „în scop comercial” cu cea de „la scară comercială”, în vederea realizării concordanţei de terminologie cu Directiva 2004/48/CE privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuala. Totodată a fost definită noţiunea de „activitate la scară comercială”, având în vedere că aceasta nu se regăseste definită în cuprinsul Legii 8/1996.

Prevederile articolului 1411 se modifică prin înlocuirea sintagmei „în orice mod” cu cea de „în mod ilicit”. Necesitatea modificării derivă din faptul că, în prezent, simpla deținere, chiar “legitimă” a unui dispozitiv de decodificare original constituie infracțiune, ceea ce ar duce la incriminarea oricărui abonat, producator sau operator de cablu care importă astfel de aparate.

3. Alte informaţii (**) Având în vedere faptul că, Directiva nr. 2014/26/UE trebuie   transpusă în legislaţia naţională până la data de 16.04.2016, propunem  adoptarea proiectul normativ, de către Parlamentului României, în procedură de urgenţă.

 

 

Secţiunea a 3-a

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul.
11.Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat Nu este cazul.
2. Impactul asupra mediului de afaceri Nu este cazul.
21. Impactul asupra sarcinilor administrative Nu este cazul.
22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii Nu este cazul.
3. Impactul social Nu este cazul.
4. Impactul asupra mediului Nu este cazul.
5. Alte informaţii Nu au fost identificate.

 

Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

– mii lei –
Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 ani
1 2 3 4 5 6 7
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:  Nu este cazul
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) contribuţii de asiqurări
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor buqetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor buqetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor
si/sau cheltuielilor buqetare
7. Alte informaţii

 

Secţiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.

a) Se completează Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice. Nu este cazul.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare  Proiectul asigură transpunerea totală în legislaţia naţională a prevederilor referitoare la statutul operelor orfane, cuprinse în Directiva Europeană „Opere orfane” nr. 2012/28/UE privind numite utilizări permise ale operelor orfane.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare  Nu este cazul.
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  Nu este cazul.
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente  Nu este cazul.
6. Alte informaţii”  Nu au fost identificate.

 

Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ  Nu este cazul.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative  Nu este cazul.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente  Nu este cazul.
5. Informaţii privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

c) Consiliul Economic şi Social

d) Consiliul Concurenţei

e) Curtea de Conturi

 Consiliul Legislativ.
6. Alte informaţii  Nu este cazul.

 

Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea

proiectului de act normativ

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ Proiectul a fost elaborat cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice  Nu este cazul.
3. Alte informaţii  Nu este cazul.

 

Secţiunea a 8-a

Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competentelor instituţiilor existente  Nu este cazul.
2. Alte informaţii  Nu este cazul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pornind de la aceste considerente, a fost elaborat prezentul Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să îl avizaţi.

 

 

 

 

       VLAD ALEXANDRESCU                                               IRINA LUCAN ARJOCA

 

         MINISTRUL CULTURII                                        DIRECTOR GENERAL ADJUNCT                  

                                                                                          OFICIUL ROMÁN PENTRU

                                                                                             DREPTURILE DE AUTOR

 

 

 

 

Avizăm:

 

 

LAZĂR COMĂNESCU

 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE

 

 

 

 

RALUCA ALEXANDRA PRUNĂ

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI

 

 

 

 

 

Share with:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *