Modificarea Legii 8/1996 – Proiect de lege 2016

Share with:


PROIECT de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

 1. La articolul 144 alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Remuneraţia echitabilă prevăzută la alin. (2) nu se datorează, în cazul în care împrumutul este realizat prin bibliotecile instituţiilor de învăţământ preuniversitar.”

 

 1. La articolul 39 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Prin titular de drepturi de autor sau de drepturi conexe se înţelege orice persoană fizică sau juridică, care a dobândit, prin efectul legii sau în urma cesiunii, astfel de drepturi, din a căror exploatare este îndreptăţit să primească remuneraţii.”

 

 1. La articolul 1065, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5) cu următorul cuprins:

(5) În sensul prezentei legi, o fonogramă se consideră publicată în scop comercial atunci când exemplarele acesteia sunt oferite publicului în cantitate suficientă.”

 

 1. La articolul 123, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4) – (7) cu următorul cuprins:

(4) Titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe au următoarele drepturi:

 1. a) de a autoriza, la alegere, un organism de gestiune colectivă pentru a le gestiona drepturile, categoriile de drepturi sau tipurile de opere şi de alte obiecte protejate, pentru teritoriile alese de aceştia, indiferent de naţionalitate, de reşedinţă sau de locul de stabilire al organismului de gestiune colectivă sau al titularilor de drepturi;
 2. b) de a acorda licenţe pentru utilizările necomerciale ale oricăror drepturi, categorii de drepturi sau tipuri de opere şi de alte obiecte protejate;
 3. c) de a revoca mandatul de gestiune sau de a retrage organismului de gestiune colectivă, la alegere, orice drepturi, categorii de drepturi, tipuri de opere sau alte obiecte protejate, cu un preaviz depus cu cel puţin 6 luni înainte de finele anului calendaristic. Titularul îşi păstrează drepturile asupra sumelor corespunzând unor acte de exploatare care s-au produs înainte de intrarea în vigoare a revocării autorizaţiei sau a retragerii drepturilor sau în temeiul unei licenţe acordate înainte de intrarea în vigoare a revocării autorizaţiei sau a retragerii drepturilor.

(5) Organismele de gestiune colectivă nu pot restrânge exercitarea drepturilor prin impunerea condiţiei ca gestiunea drepturilor, categoriilor de drepturi sau tipurilor de opere sau de alte obiecte protejate, care fac obiectul revocării sau al retragerii, să fie încredinţate unui alt organism de gestiune colectivă.

(6) În cazul în care autorizează un organism de gestiune colectivă, titularii de drepturi îşi dau acordul, în formă scrisă, pentru fiecare drept, categorie de drepturi sau tip de opere şi alte obiecte protejate.

(7) Titularii de drepturi care nu sunt membri unui organism de gestiune colectivă, dar care au o legătură juridică directă cu acestea, fie prin lege, fie printr-un alt tip de contract decât cel de mandat, au următoarele drepturi:

 1. a) de a comunica prin mijloace electronice cu organismul de gestiune colectivă, în scopul exercitării drepturilor din a căror exploatare este îndreptăţit să primească remuneraţii;
 2. b) de a fi informaţi cu privire la operele, tipurile de opere sau alte obiecte protejate, drepturile pe care acesta le gestionează în mod direct sau prin acorduri de reprezentare şi teritoriile acoperite;
 3. c) de a primi răspuns la plângerile formulate, în special cele referitoare la autorizaţia de gestionarea drepturilor şi revocarea sau retragerea acestora, colectarea, repartizarea şi plata remuneraţiilor, reţinerile aplicate inclusiv în cazul drepturilor on-line asupra operelor muzicale, conform procedurilor instituite la nivelul organismului de gestiune colectivă.”

 

 1. La articolul 1231 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

f) dreptul la remuneraţie echitabilă recunoscut artiştilor interpreţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică şi radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora;”

 

 1. La articolul 1231 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

i) dreptul de licenţiere multiteritorială online a operelor muzicale”.

 

 1. La articolul 1232 alineat (1) se abrogă litera f).

 

 1. Articolul 124 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(1) Organismele de gestiune colectivă sunt, în sensul prezentei legi, persoane juridice constituite prin liberă asociere, având drept obiect de activitate, unic sau principal, gestiunea drepturilor de autor sau drepturile conexe dreptului de autor, categoriilor de drepturi, tipurilor de opere sau de alte obiecte protejate, care le este încredinţată de către mai mulţi titulari de drepturi, în beneficiul colectiv al acestora.

(2) Organismele de gestiune colectivă nu pot avea ca obiect de activitate utilizarea repertoriului protejat pentru care au primit un mandat de gestiune colectivă. În exercitarea mandatului, în condiţiile prezentei legi, organismelor de gestiune colectivă nu li se transferă sau nu li se transmit drepturi de autor şi drepturi conexe ori utilizarea acestora.

(3) În sensul alin. (1), gestiunea colectivă a drepturilor, categoriilor de drepturi, tipurilor de opere sau de alte obiecte protejate include acordarea de licenţe, auditarea utilizatorilor, monitorizarea drepturilor sau tipurilor de opere gestionate, asigurarea respectării drepturilor, colectarea remuneraţiilor provenite din exploatarea drepturilor, repartizarea şi plata sumelor cuvenite titularilor de drepturi de autor sau drepturi conexe.

(4) Gestiunea colectivă se exercită potrivit următoarelor reguli:

 1. a) deciziile privind metodele şi regulile de colectare a remuneraţiilor şi a altor sume de la utilizatori, cele de repartizare a acestora între titularii de drepturi, precum şi cele privind alte aspecte mai importante ale gestiunii colective se iau de membri, în cadrul adunării generale, potrivit statutului;
 2. b) remuneraţiile încasate de organismele de gestiune colectivă nu sunt şi nu pot fi asimilate veniturilor acestora;
 3. c) sumele rezultate din plasamentele remuneraţiilor nerevendicate şi nerepartizate, aflate în depozite bancare sau obţinute din alte operaţiuni efectuate în limita obiectului de activitate, precum şi cele obţinute cu titlu de prejudicii sau daune ca urmare a încălcării dreptului de autor ori drepturilor conexe se cuvin şi se repartizează titularilor de drepturi şi nu pot constitui venituri ale organismului de gestiune colectivă;
 4. d) sumele colectate de un organism de gestiune colectivă se repartizează individual titularilor de drepturi, proporţional cu utilizarea repertoriului fiecăruia, în termen de maximum 6 luni de la data colectării şi se plătesc în maximum 30 de zile de la data repartiţiei, cu excepţia cazului în care aceste termene nu pot fi respectate, din motive obiective cum ar fi: documentarea specială în vederea identificării titularilor de drepturi, raportările din partea utilizatorilor, identificarea drepturilor, stabilirea corespondențelor dintre informațiile privitoare la opere, prestații artistice, fonograme, videograme, pe de o parte, și titularii de drepturi, pe de altă parte, precum şi situaţia în care sumele repartizate individual sunt mai mici decât costurile gestiunii. Nivelul minim de la care se poate face plata se prevede în statut. Prezentele dispoziții se aplică inclusiv în relația dintre organismul de gestiune colectivă desemnat colector unic, conform art. 133 și organismele beneficiare, precum și în relația dintre entitatea de gestiune independentă și titularii de drepturi pe care îi reprezintă;
 5. e) titularii de drepturi pot pretinde plata sumelor colectate nominal sau a celor a căror repartizare nu presupune o documentare specială în termen de 30 de zile de la data colectării;
 6. f) în cazul contractelor de reciprocitate, sumele colectate de un organism de gestiune colectivă se repartizează în cel mai scurt termen posibil, dar nu mai târziu de nouă luni de la încheierea exerciţiului financiar în care au fost colectate remunerațiile, cu excepţia cazului în care organismul de gestiune colectivă este împiedicat să respecte acest termen din motive obiective, care ţin în special de raportările din partea utilizatorilor, de identificarea drepturilor, de titularii de drepturi sau de stabilirea dintre informațiile privitoare la opere, prestații artistice, fonograme, videograme, pe de o parte, și titularii de drepturi, pe de altă parte;
 7. g) comisionul de gestiune reprezintă procentul reţinut titularilor de drepturi, din sumele repartizate, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de colectarea, repartizarea şi plata remuneraţiilor. Comisionul datorat de membri și de titularii de drepturi care au o legătură directă cu organismul de gestiune colectivă, se reţine la momentul efectuării plății, după deducerea celorlalte contribuții, conform reglementărilor legale și nu poate depăși 15% din sumele repartizate individual;
 8. h) comisionul reținut de organismul de gestiune colectivă care este colector unic, cumulat cu comisionul reținut propriilor membri de organismele de gestiune colectivă beneficiare, nu poate fi mai mare de 15% din sumele repartizate fiecăruia. Comisionul reținut de organismul de gestiune colectivă care este colector unic se reține din sumele repartizate fiecărui organism de gestiune colectivă beneficiar la momentul efectuării plății. Comisionul de gestiune prevăzut de prezenta lege se aplică pentru fiecare drept gestionat.
 9. i) comisioanele sunt stabilite pe bază contractuală în cazul drepturilor gestionate pe bază de mandat special, precum și în cazul contractelor de reciprocitate.
 10. j) organismele de gestiune colectivă pot decide ca revocarea sau retragerea mandatului de gestiune colectivă a drepturilor, categoriilor de drepturi sau tipuri de opere şi de alte obiecte protejate, să intre în vigoare numai la sfârşitul exerciţiului financiar.

(5) Organismele de gestiune colectivă păstrează separat în conturi:

 1. a) sumele colectate, evidenţiate în conturi analitice distincte pentru fiecare sursă de colectare;
 2. b) orice venituri prevăzute în statut, inclusiv comisionul de gestiune, activele proprii, taxele de aderare, cotizaţiile, donaţiile, sponsorizările, dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea veniturilor, evidenţiate în conturi analitice distincte;
 3. c) sumele nerevendicate sunt evidenţiate şi păstrate, de către organismul reprezentativ, în conturi analitice distincte timp de 3 ani de la data notificării.”

 

 1. Articolul 125 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Organismele de gestiune colectivă se înfiinţează şi funcţionează potrivit reglementărilor privind asociaţiile fără scop patrimonial, cu avizul de constituire şi funcționare temporară și cu avizul de funcţionare emise de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în condiţiile prezentei legi.

(2) Aceste organisme sunt create direct de titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, persoane fizice ori juridice, şi acţionează în limitele mandatului încredinţat şi pe baza statutului adoptat după procedura prevăzută de lege.

(3) Organismele de gestiune colectivă pot fi create în mod separat pentru gestionarea de drepturi, categorii distincte de drepturi, corespunzând unor domenii diferite de creaţie, precum şi pentru gestionarea de drepturi aparţinând unor categorii distincte de titulari.” 

 

 1. Articolul 1251 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Organismele de gestiune colectivă pot să deţină sau să controleze, în parte sau în totalitate, direct sau indirect, entităţi de gestiune independente, care sunt persoane juridice cu scop patrimonial, ce funcţionează potrivit reglementărilor privind societăţile comerciale, al căror obiect de activitate are caracter accesoriu şi este în strânsă legătură cu scopul principal al organismelor de gestiune colectivă.

(2) Entităţile de gestiune independente sunt autorizate, pe bază contractuală, să reprezinte titularii de drepturi în relația cu organismele de gestiune colectivă, fără a fi deţinute sau controlate, direct sau indirect, total sau parţial, de aceştia.

(3) Nu sunt entități de gestiune independente producătorii de opere audiovizuale, producătorii de înregistrări sonore și audiovizuale, organismele de radiodifuziune și televiziune, editorii, managerii, impresarii.

(4) Entităţile de gestiune independente pot încheia contracte de reprezentare cu titulari de drepturi de autor sau drepturi conexe indiferent de drepturile acestora, de categoriile de drepturi,  care pot corespunde unor domenii diferite de creaţie sau de tipurile de opere sau alte obiecte protejate.

(5) Entităţile de gestiune independente acţionează în baza contractelor civile încheiate şi în limitele impuse de prezenta lege.”

 

 1. După articolul 1251 se introduc două noi articole, articolele 1252 şi 1253, cu următorul cuprins:

Art. 1252

(1) Avizul de constituire şi funcționare temporară prevăzut la art. 125 alin. (1) se acordă asociaţiilor care au obţinut personalitate juridică, au sediul în România şi îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) au adoptat un statut care îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege;
 2. b) au capacitatea economică de gestionare colectivă şi dispun de mijloacele umane şi materiale necesare gestionării repertoriului încredinţat;
 3. c) permit, potrivit procedurilor expres prevăzute în propriul statut, accesul titularilor care sunt interesaţi în a le încredinţa gestiunea integrală sau parţială a drepturilor, categoriilor de drepturi, tipurilor de opere sau altor obiecte protejate;
 4. d) depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor repertoriul de opere, interpretări şi execuţii artistice, fonograme sau videograme aparţinând propriilor membri.

(2) Repertoriul menţionat la alin. (1) lit. d) se depune în regim de bază de date, protejat potrivit legii, în format scris şi electronic, în formatul stabilit prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi conţine cel puţin numele autorului, numele titularului de drepturi, titlul operei, elementele de identificare ale artiştilor interpreţi şi executanţi, a fonogramelor şi videogramelor.

(3) Avizul de constituire şi funcționare temporară prevăzut la art. 125 alin. (1) se acordă pentru o perioadă de 3 ani, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala asociaţiei. La expirarea perioadei de 3 ani, organismele de gestiune colectivă sunt supuse procedurii de reavizare, în vederea obţinerii avizului de funcţionare.

(4) Avizul de funcţionare prevăzut la art. 125 alin. (1) se acordă organismelor de gestiune colectivă, care, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (1), îndeplinesc cumulativ şi următoarele condiţii:

 1. a) au desfăşurat activităţi de colectare, repartizare şi plată;
 2. b) au încheiat acorduri de reprezentare cu organisme similare din străinătate;
 3. c) nu le-au fost aplicate sancţiuni contravenționale sau penale în temeiul prezentei legi, în urma controalelor generale sau a controalelor punctuale desfăşurate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor privind activitatea desfăşurată de acestea pe parcursul perioadei de 3 ani;
 4. d) au acţionat în limitele mandatului încredinţat şi pe baza statutului adoptat după procedura prevăzută de lege.

(5) Avizul de funcţionare se acordă prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectivă.

(6) Procedurile de acordare a avizului de constituire şi funcționare temporară, precum și a avizului de funcţionare se efectuează contra cost. Sumele corespunzătoare se stabilesc prin hotărâre de guvern şi se încasează de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.”

 

Art. 1253

(1) În vederea înfiinţării entităţilor de gestiune independente este necesar avizul de funcționare temporară emis de Oficiului Român pentru Drepturile de Autor pentru societăţile comerciale indicate la art. 1251 alin. (1), şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor repertoriul titularilor de drepturi pe care îi reprezintă;
 2. b) au capacitate economică şi juridică şi dispun de mijloacele umane şi materiale pentru respectarea tuturor angajamentelor asumate prin contractele civile semnate cu titularii de drepturi;
 3. c) au implementat proceduri care să asigure îndeplinirea obligaţiilor şi respectarea prevederilor prezentei legi.

(2) Avizul prevăzut la alin. (1) se acordă pentru o perioadă de 3 ani, prin decizie a directorului general al Oficiul Român pentru Drepturile de Autor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala entităţii.

(3) La expirarea avizul prevăzut la alin. (1), entităţile de gestiune independente sunt supuse procedurii de reavizare, în vederea obţinerii avizului de funcţionare.

(4) Avizul de funcţionare prevăzut la alin. (3) se acordă entităţilor de gestiune independente, care, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (1), îndeplinesc cumulativ şi următoarele condiţii:

 1. a) în perioada de valabilitate a avizului de funcționare temporară au încasat de la organismele de gestiune colectivă și au plătit remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi reprezentați;
 2. b) nu le-au fost aplicate sancţiuni contravenționale sau penale în temeiul prezentei legi, în urma controalelor generale sau a controalelor punctuale desfăşurate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor;
 3. c) au respectat clauzele stabilite prin contractele de reprezentare și/sau cesiune.

(5) Eliberarea avizelor prevăzute la alin. (1) și (3) se efectuează contra cost. Sumele corespunzătoare se stabilesc prin hotărâre de guvern şi se încasează de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.”

 

 1. Articolul 126 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor organismului de gestiune colectivă.

(2) Adunarea generală trebuie convocată cel puţin o dată pe an, numai după depunerea situaţiilor financiare ale organismului de gestiune colectivă, aferente exerciţiului financiar din anul precedent, conform prevederilor legale. Convocarea se face cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării, prin publicarea informaţiilor privind data, locul şi ordinea de zi, atât pe pagina de internet, precum şi prin orice alt mijloc de comunicare în masă, inclusiv electronic.

(3) În cazul în care la data stabilită pentru adunarea generală nu se întruneşte cvorumul statutar, următoarea adunare generală se va reconvoca după 15 zile. Hotărârile adunării generale reconvocate se vor lua cu majoritatea simplă a membrilor care şi-au exprimat votul.

(4) În intervalul de timp prevăzut la alin. (2), orice membru are dreptul să consulte, la sediul organismului de gestiune colectivă şi prin mijloace electronice:

 1. a) darea de seamă anuală;
 2. b) rapoartele anuale întocmite de directorul general, consiliul director, comisia permanentă specială privind accesul la informații, comisiile interne, consiliul de supraveghere și de comisia de cenzori;
 3. c) textul şi expunerile de motive ale fiecărui proiect de hotărâre ce urmează a fi supus aprobării adunării generale;
 4. d) salariile individuale ale angajaţilor;
 5. e) situaţia sumelor din conturile bancare, a plasamentelor şi a dobânzilor obţinute la închiderea ultimului exerciţiu financiar;
 6. f) situaţia privind categoriile de utilizatori, numărul notificărilor, numărul plătitorilor din fiecare categorie şi suma globală colectată de la fiecare categorie;
 7. g) situaţia litigiilor;
 8. h) orice tranzacţie sau eşalonare de plată a utilizatorilor aprobată de Consiliul Director.

(5) Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (4) se face pe bază de cerere scrisă şi cu limitarea accesului la datele personale ale angajaţilor organismului de gestiune colectivă.”

 

 1. După articolul 126 se introduc patru noi articole, articolele 1261 – 1264, cu următorul cuprins:

Art. 1261

(1) Toţi membrii organismului de gestiune colectivă au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale. Organismele de gestiune colectivă au obligaţia de a asigura participarea şi exprimarea votului tuturor membrilor în cadrul adunării generale, în timp real, prin orice mijloace, inclusiv prin mijloace electronice.

(2) Fiecare membru al organismului de gestiune colectivă are dreptul de a desemna, printr-o împuternicire, orice persoană sau entitate în calitate de reprezentant, pentru a participa şi a vota în numele său, în cadrul adunării generale.

(3) Desemnarea reprezentantului se face astfel încât să nu conducă la un conflict de interese, cum ar fi cazul în care membrul şi reprezentantul în cauză să aparţină unor categorii diferite de titulari de drepturi din cadrul organismului de gestiune colectivă.

(4) Condiţiile de participare şi instrucţiunile de exercitare a votului sunt expres prevăzute în împuternicirea care este valabilă pentru o singură adunare generală. În cadrul adunării generale, reprezentantul se bucură de aceleaşi drepturi pe care le-ar avea membrul care l-a desemnat.

(5) Votul exprimat în cadrul adunării generale trebuie să fie echitabil şi proporţional, respectând următoarele criterii stabilite în mod expres în statutele organismelor de gestiune colectivă:

 1. a) remuneraţiile încasate de fiecare membru, aferente anului precedent;
 2. b) vechimea calităţii de membru.

 

 

 

Art. 1262

(1) Adunarea generală decide:

 1. a) orice modificări ale statutului;
 2. b) regulile statutare de colectare şi de repartizare a sumelor datorate titularilor de drepturi;
 3. c) normele de aplicare a regulilor prevăzute la lit. b), cum ar fi punctaje, nomenclatoare, monitorizări și alte proceduri aplicate la efectuarea repartițiilor;
 4. d) regulile privind stabilirea comisionului de administrare reţinut titularilor de drepturi;
 5. e) regulile privind utilizarea sumelor care nu pot fi repartizate;
 6. f) politica de gestiune a riscurilor;
 7. g) aprobarea oricărei achiziții, vânzări sau ipotecări a unor bunuri imobile;
 8. h) aprobarea dării de seamă anuale, precum şi a rapoartelor anuale întocmite de directorul general, consiliul director, comisia permanentă specială privind accesul la informații, comisiile interne și de comisia de cenzori;
 9. i) aprobarea fuziunilor și a alianțelor, a înființării de filiale, a achizițiilor de alte entități, ori de părți sociale sau drepturi în alte entități;
 10. j) aprobarea propunerilor de contractare de împrumuturi, de acordare de împrumuturi sau de constituire de garanții pentru împrumuturi;
 11. k) alegerea și revocarea directorului general, a membrilor consiliului director, ai comisiei speciale privind accesul la informații, precum şi a membrilor comisiilor interne;
 12. l) alegerea şi revocarea cenzorilor sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori, precum și aprobarea regulamentului intern de funcționare al acestora;
 13. m) aprobarea salariilor, pensiilor, plăţilor compensatorii şi a altor beneficii de natură pecuniară și nepecuniară ale directorului general, membrilor consiliului director, precum şi ale membrilor comisiilor interne;
 14. n) în privința oricăror aspecte prevăzute în statut.

(2) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv și ale statutului sunt obligatorii chiar și pentru membrii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.

(3) Hotărârile adunării generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului pot fi atacate în justiție de oricare dintre membrii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se consemneze aceasta în procesul verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat la cunoștință de hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

(4) Adunarea Generală poate delega Consiliului de supraveghere, prin hotărâre, competenţele prevăzute la alin. (1) literele f), g), i) şi j).

 

Art. 1263

(1) Organismele de gestiune colectivă au obligaţia să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 5 zile după desfăşurarea adunării generale:

 1. a) darea de seamă anuală;
 2. b) raportul anual al comisiei de cenzori;
 3. c) raportul anual al comisiei permanente speciale privind accesul la informaţii;
 4. d) repertoriul actualizat;
 5. e) contractele de reprezentare cu organismele similare din străinătate;
 6. f) declaraţiile individuale anuale ale directorului general şi ale membrilor consiliului director.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), d) şi f) se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în formatul stabilit prin decizie a directorului general al Oficiului.

 

Art. 1264

(1) Darea de seamă anuală se întocmeşte numai după depunerea situaţiilor financiare ale organismului de gestiune colectivă, aferente exerciţiului financiar din anul precedent, conform prevederilor legale.

(2) Darea de seamă anuală se publică pe pagina proprie de internet a organismului de gestiune colectivă, unde rămâne la dispoziţia publicului minim 5 ani, şi conţine cel puţin următoarele informaţii:

 1. a) bilanțul contabil, contul de venituri și cheltuieli și o situație a fluxurilor de trezorerie;
 2. b) un raport al activităților din exercițiul financiar;
 3. c) informații privind refuzurile de acordare a licențelor, conform dispoziţiilor art. 130 alin. (1) lit. b);
 4. d) lista organelor de conducere centrale şi locale, componenţa comisiilor interne şi lista reprezentanţilor locali;
 5. e) informații privind orice entități deținute sau controlate în mod direct sau indirect, integral sau parțial;
 6. f) informații privind valoarea totală a sumelor plătite directorului general, membrilor consiliului director, precum şi ale membrilor comisiilor interne precum și alte beneficii acordate acestora;
 7. g) un  raport  special care trebuie să conţină cel puţin informații cu privire la sumele reținute în scopuri sociale, culturale și educaționale, defalcate pe categorii de drepturi gestionate și pe tipuri de utilizări, precum şi modalitatea de utilizare a acestora;
 8. h) informațiile privind remuneraţiile colectate, defalcate pe categorii de drepturi gestionate și pe tipuri de utilizări;
 9. i) informații financiare privind comisionul reținut titularilor de drepturi pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de colectarea, repartizarea și plata remunerațiilor, care să conțină cel puțin date cu privire la costurile reale, defalcate pe categorii de drepturi gestionate, și acolo unde costurile sunt indirecte și nu pot fi atribuite uneia sau mai multor categorii de drepturi, justificări cu privire la acestea, inclusiv veniturile provenite din investirea, plasamentele și depozitele bancare ale comisionului;
 10. j) informații privind resursele utilizate pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de colectarea, repartizarea și plata remunerațiilor;
 11. k) informații financiare privind suma totală repartizată și suma totală plătită titularilor de drepturi, defalcate pe categorii de drepturi gestionate și pe tipuri de utilizare, inclusiv datele la care au fost efectuate plățile, cu defalcarea acestora pe perioade de colectare/repartiție;
 12. l) informații financiare privind suma totală colectată şi nerepartizată, precum și cu privire la suma totală repartizată şi neplătită titularilor de drepturi în termenul prevăzut la art. 124 alin. (4) lit. d), defalcate pe categorii de drepturi gestionate și pe tipuri de utilizare, cu indicarea perioadelor în care au fost colectate aceste sume, a motivelor întârzierilor și modul de evidențiere ale sumelor;
 13. m) informații financiare privind sumele ce nu pot fi repartizate, precum și modul utilizării acestora;
 14. n) informații financiare privind sumele primite de la alte organisme de gestiune colectivă cu care se află în raporturi juridice prevăzute de prezenta lege, precum și comisioanele de gestiune și alte rețineri din aceste sume, defalcate pe categorii de drepturi, pe tipuri de utilizări și pe organisme de gestiune colectivă;
 15. o) informații financiare privind sumele colectate, repartizate și plătite altor organisme de gestiune colectivă cu care se află în raporturi juridice prevăzute de prezenta lege, precum și comisioanele de gestiune și alte rețineri din aceste sume, defalcate pe categorii de drepturi, pe tipuri de utilizări și pe organisme de gestiune colectivă cu indicarea perioadei de colectare/repartiție;
 16. p) informații financiare privind sumele colectate, repartizate și plătite în mod direct titularilor de drepturi în temeiul art. 1363 (1) lit. d), defalcate pe categorii de drepturi, pe tipuri de utilizări cu indicarea perioadei de colectare/repartiție.

(3) Sumele prevăzute la alin. (2) referitoare la comision și alte rețineri se prezintă atât ca valoare cât și ca procent, comparativ cu remuneraţiile colectate în exercițiul financiar în cauză, defalcate pe categorii de drepturi.

(4) Informațiile contabile prezentate în darea de seamă se supun auditului, ce se efectuează cu cel puțin 30 de zile înaintea desfășurării adunării generale anuale. Raportul de audit, inclusiv rezervele exprimate în acesta se reproduc integral în darea de seamă.”

 

 1. Articolul 127 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Statutul organismului de gestiune colectivă cuprinde totalitatea prevederilor ce reglementează funcţionarea acestuia, şi care, sub sancţiunea nulităţii, trebuie să cuprindă dispoziţii cu privire la:

 1. a) denumirea, sediul, durata de funcţionare, membrii fondatori, patrimoniul iniţial şi resursele economice;
 2. b) domeniul şi obiectul de activitate;
 3. c) condiţiile în care se realizează gestionarea drepturilor pentru titularii acestora, pe baza principiului egalităţii de tratament;
 4. d) condiţiile de aderare şi cazurile de refuz privind acordarea calităţii de membru;
 5. e) modalitatea de revocare a mandatului de gestiune, de retragere a oricăror drepturi, categorii de drepturi, tipuri de opere sau alte obiecte protejate, precum şi data intrării în vigoare a revocării sau a retragerii;
 6. f) drepturile şi obligaţiile membrilor în raporturile cu organismul de gestiune colectivă;
 7. g) ponderea votului exprimat de membri în cadrul adunării generale, raportată la criteriile stabilte la art. 1261 (5);
 8. h) drepturile şi obligaţiile entităţilor de gestiune independente în raporturile cu organismul de gestiune colectivă;
 9. i) modalitatea de stabilire şi de achitare a taxei de aderare şi a cotizaţiilor, în cazul în care acestea sunt prevăzute în sarcina membrilor;
 10. j) modalitatea de desemnare şi atribuţiile conducerii executive, respectiv a directorului general responsabil de funcţionarea organismului de gestiune colectivă, a membrilor comisiilor interne, precum şi a consiliului de supraveghere;
 11. k) regulile aplicabile repartizării remuneraţiilor colectate, proporţional cu utilizarea reală a repertoriului titularilor de drepturi, precum şi cele aplicabile drepturilor colectate pentru care nu se poate stabili utilizarea reală;
 12. l) nivelul minim de la care se poate face plata în cazul în care sumele repartizate sunt mai mici decât costurile gestiunii;
 13. m) reguli privind regimul sumelor nerepartizate sau nerevendicate;
 14. n) reguli privind modalitatea de stabilire a metodologiilor ce urmează a fi negociate cu utilizatorii, inclusiv reprezentarea în cadrul negocierilor;
 15. o) modalităţile de verificare a gestiunii economice şi financiare de către membri;
 16. p) modalităţile de stabilire a comisionului datorat de titularii de drepturi organismului de gestiune colectivă pentru acoperirea cheltuielilor necesare funcţionării;
 17. q) regulile generale privind investirea veniturilor organismului de gestiune colectivă;
 18. r) orice alte dispoziţii obligatorii potrivit legislaţiei în vigoare.

(2) Orice propunere de modificare a statutului se supune avizării Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu două luni înainte de adunarea generală a organismului de gestiune colectivă în cadrul căreia modificarea urmează să fie supusă aprobării. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează acest aviz în termen de 10 zile lucrătoare de la solicitare. În cazul în care avizul este negativ, acesta trebuie motivat. Procedura de acordare a avizului privind modificarea statutului se efectuează contra cost.

(3) În termen de 10 zile de la data desfăşurării adunării generale în cadrul căreia modificarea a fost aprobată, organismul de gestiune colectivă are obligaţia de a depune modificarea statutului, avizul şi hotărârea adunării generale la instanţa judecătorească, în vederea înregistrării modificării. Hotărârile judecătoreşti privind înregistrarea modificărilor la statut se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive.

(4) Orice modificare a statutului efectuată şi înregistrată la instanţa judecătorească fără avizul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor este nulă de drept.”

 

 1. Articolul 129 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Mandatul de gestiune colectivă este acordat direct, prin contract scris, de către titularii de drepturi. Exercitarea gestiunii colective încredinţate prin contractul de mandat nu poate restrânge în nici un fel drepturile patrimoniale ale titularilor.

(2) Poate fi membru al unui organism de gestiune colectivă un titular de drepturi sau o entitate de gestiune independentă, inclusiv alte organisme de gestiune colectivă şi asociaţii de titulari de drepturi, care îndeplinesc condițiile de aderare prevăzute în statut. Organismul respectiv este obligat să accepte administrarea acestor drepturi pe baza gestiunii colective în limita obiectului său de activitate.

(3) Organismul de gestiune colectivă poate refuza acordarea calităţii de membru în cazul în care titularul:

 1. a) nu face dovada drepturilor pretinse;
 2. b) nu depune repertoriul de opere, interpretări şi execuţii artistice, fonograme, videograme şi alte obiecte protejate;
 3. c) nu indică ce drepturi patrimoniale, tipuri de opere sau alte obiecte protejate alege să îi fie gestionate de organismul de gestiune colectivă;
 4. d) este membru al altui organism de gestiune colectivă pentru aceleaşi drepturi asupra aceloraşi opere, interpretări şi execuţii artistice, fonograme, videograme şi alte obiecte protejate pentru care solicită gestionarea;
 5. e) a pierdut anterior calitatea de membru al organismului de gestiune colectivă prin excludere;
 6. f) a fost condamnat, printr-o decizie rămasă definitivă, la pedeapsa cu amendă penală sau cu închisoarea, pentru infracţiuni prevăzute de legislaţia din domeniul proprietăţii intelectuale.

(4) În cazul în care situaţia prevăzută la alin. (3) lit. f) intervine ulterior aderării, calitatea de membru încetează la momentul la care organismul de gestiune colectivă a luat cunoştinţă de aceasta.

(5) În cuprinsul statutului organismelor de gestiune colectivă pot fi incluse și alte motive de refuz a acordării calităţii de membru, cu condiţia ca acestea să fie obiective, transparente şi nediscriminatorii. Refuzul acordării calităţii de membru se motivează în scris.

(6) Calitatea de membru al unui organism de gestiune colectivă nu se moşteneşte.”

 

 1. Articolul 1291 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) În cazul gestiunii colective obligatorii, dacă un titular nu este asociat la nici un organism, competenţa revine organismului din domeniu cu cel mai mare număr de membri. Revendicarea de către titularii de drepturi nereprezentaţi a sumelor cuvenite se poate face în termen de 3 ani de la data notificării. După acest termen, sumele nerepartizate sau nerevendicate sunt utilizate potrivit hotărârii adunării generale, cu excepţia cheltuielilor de administrare.

(2) Notificarea sumelor nerepartizate sau nerevendicate se face în scris şi electronic, inclusiv pe pagina proprie de internet a organismului de gestiune colectivă, în termen de 6 luni de la data colectării acestora şi va conţine cel puţin următoarele informaţii:

 1. a) titlul operei sau al obiectului protejat;
 2. b) elementele de identificare ale artiştilor interpreţi şi executanţi, a fonogramelor sau a videogramelor;
 3. c) denumirea utilizatorului şi data utilizării;
 4. d) orice alte informaţii care ar putea facilita identificarea titularului de drepturi.

(3) Pentru identificarea şi localizarea titularilor de drepturi, în termen de trei luni de la data efectuării repartiţiei, organismul de gestiune colectivă pune informaţii privind operele şi alte obiecte protejate la dispoziţia:

 1. a) titularilor de drepturi pe care îi reprezintă sau a entităţilor care reprezintă titulari de drepturi;
 2. b) organismelor de gestiune colectivă din domeniul respectiv, cât şi celor cu care a încheiat acorduri de reprezentare;
 3. c) publicului, pe pagina proprie de internet.

(4) Pentru identificarea şi localizarea titularilor de drepturi, organismul de gestiune colectivă verifică evidenţele prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. h), precum şi orice alte evidenţe la care are acces.

(5) Sumele rămase nerepartizate după trecerea termenului de 3 ani de la data notificării sunt repartizate membrilor şi organismelor de gestiune colectivă din domeniu, proporţional cu sumele repartizate în perioada din care provin. Adunarea generală decide repartizarea acestor sume în prima şedinţă.”

 

 1. Articolul 130 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Organismele de gestiune colectivă au următoarele obligaţii:

 1. a) să acţioneze în interesul titularilor de drepturi pe care îi reprezintă, şi să nu impună acestora obligaţii care nu sunt necesare în mod obiectiv pentru protecţia drepturilor şi a intereselor lor sau pentru gestionarea eficientă a drepturilor acestora;
 2. b) să acorde autorizaţii neexclusive utilizatorilor, la cererea acestora, efectuată înainte de utilizarea repertoriului protejat, în schimbul unei remuneraţii. Organismele de gestiune colectivă răspund în termen de maximum 10 zile la cererea acestora, indicând orice alte informaţii necesare. În cazul în care organismul de gestiune colectivă nu intenţionează să acorde licenţa neexclusivă pentru un anumit serviciu, va motiva refuzul în scris;
 3. c) să elaboreze metodologii pentru domeniile de activitate, cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite, ce trebuie negociate cu utilizatorii în vederea plăţii acestor drepturi, în cazul în care modul de exploatare face imposibilă autorizarea individuală de către titularii de drepturi;
 4. d) să încheie, în numele titularilor de drepturi care le-au acordat mandat sau pe baza convenţiilor încheiate cu organisme similare din străinătate, contracte generale cu organizatorii de spectacole, cu utilizatorii care desfăşoară activităţi de comunicare publică, cu organismele de

radiodifuziune ori de televiziune sau cu distribuitorii de servicii de programe prin cablu, având ca obiect autorizarea de utilizare a repertoriului protejat;

 1. e) să colecteze sumele datorate de utilizatori, să le repartizeze şi să le plătească titularilor de drepturi, altor organisme de gestiune colectivă, inclusiv în temeiul acordurilor de reprezentare, potrivit prevederilor din statut;
 2. f) să ceară utilizatorilor sau intermediarilor acestora comunicarea de informaţii şi transmiterea documentelor necesare pentru determinarea cuantumului remuneraţiilor, precum şi informaţii privind operele utilizate, cu indicarea titularilor de drepturi, în vederea repartizării acestora. Utilizatorii sau intermediarii acestora au obligaţia să furnizeze, în format scris şi electronic, în termen de 10 zile de la solicitare, informaţiile şi documentele solicitate, ştampilate şi semnate de reprezentantul legal;
 3. g) să asigure tratament egal titularilor de drepturi, inclusiv titularilor ale căror drepturi le gestionează în temeiul unui acord de reprezentare, în privinţa comisionului de gestiune şi a regulilor privind colectarea, repartizarea şi plata remuneraţiilor;
 4. h) să actualizeze în permanenţă bazele de date conţinând lista de membri şi repertoriile;
 5. i) să asigure accesul propriilor membri la informaţiile privind orice aspect al activităţii de colectare a sumelor datorate de utilizatori şi de repartizare a acestora;
 6. j) să îndeplinească orice altă activitate, conform mandatului special primit de la titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, în limitele obiectului lor de activitate;
 7. k) să asigure titularilor de drepturi şi autorităţilor cu atribuţii de control şi supraveghere accesul la informaţiile privind orice aspect al activităţilor de colectare şi de repartizare a remuneraţiilor;
 8. l) să asigure transparenţa activităţii de gestiune colectivă în raporturile cu autorităţile publice, utilizatorii şi titularii de drepturi;
 9. m) să asigure corespondenţa cu utilizatorii, cu titularii de drepturi, cu entităţile, precum şi cu organismele de gestiune colectivă cu care are încheiate acorduri de reprezentare, prin orice mijloace, inclusiv electronice;
 10. n) să protejeze interesele membrilor lor, în ceea ce priveşte gestionarea drepturilor cuvenite, ca urmare a utilizării repertoriului propriu, în afara teritoriului României, prin încheierea de acorduri de reprezentare cu organismele similare din străinătate;
 11. o) să acorde asistenţă de specialitate titularilor de drepturi şi să îi reprezinte în cadrul procedurilor legale, în limita obiectului lor de activitate;
 12. p) să prezinte în sistemul informatic pe care îl dețin, date și informații actuale, corecte și complete în vederea organizării evidenței și a simplificării plății remuneraţiilor provenind din dreptul de autor și drepturile conexe de către utilizatori, precum și a repartiției remunerațiilor colectate. Informațiile existente în sistemul informatic al organismelor de gestiune colectivă sunt stabilite prin decizie a Directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor;
 13. q) să îndeplinească orice altă activitate, conform mandatului special primit de la titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, în limitele obiectului lor de activitate.

(2) Organismele de gestiune colectivă au obligaţia să publice, pe pagina proprie de Internet, următoarele informaţii actualizate:

 1. a) statutul;
 2. b) lista membrilor organelor de conducere centrale şi locale, componenţa comisiilor interne şi lista responsabililor locali;
 3. c) informaţiile privind adunările generale desfășurate în ultimii 5 ani, cum ar fi: data şi locul convocării, ordinea de zi şi hotărârile adoptate;
 4. d) metodologiile în baza cărora colectează remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi, precum și deciziile prin care organismul de gestiune colectivă a fost desemnat colector. În cazul în care remunerațiile sunt colectate prin intermediul unui colector unic, se indică denumirea acestuia;
 5. e) contractele standard de acordare a autorizaţiilor neexclusive;
 6. f) lista acordurilor de reprezentare încheiate cu alte organisme de gestiune colectivă, precum şi lista contractelor de reprezentare încheiate cu organismele similare din străinătate;
 7. g) procedurile de soluţionare a plângerilor şi situaţia litigiilor și a medierilor;
 8. h) modalităţile de colectare şi persoanele responsabile de această activitate, pe plan local şi central;
 9. i) lista membrilor;
 10. j) programul de lucru;
 11. k) alte date necesare informării membrilor.

(3) Organismele de gestiune colectivă au obligaţia să pună la dispoziţia organismelor de gestiune colectivă cu care au încheiate acorduri de reprezentare, prin orice mijloace, inclusiv electronice, cel puțin o dată pe an, la sfârşitul exerciţiului financiar, şi la cerere ori de căte ori îi este solicitat, cel puțin următoarele informații, pentru perioada la care se referă informaţiile:

 1. a) sumele repartizate, sumele plătite, defalcate pe categorii de drepturi gestionate şi pe tipuri de utilizări pentru drepturile pe care le gestionează în temeiul unui acord de reprezentare, precum şi orice sume repartizate şi neplătite, pentru orice perioadă;
 2. b) comisionul de gestiune reţinut și orice alte reţineri stabilite prin acordul de reprezentare;
 3. c) informaţii privind orice licenţe acordate sau refuzate cu privire la opere şi alte obiecte protejate care fac obiectul acordului de reprezentare;
 4. d) hotărâri adoptate de adunarea generală a membrilor, în măsura în care aceste hotărâri sunt pertinente pentru gestiunea drepturilor în temeiul acordului de reprezentare.

(4) Contractele de reprezentare încheiate de organismele similare din străinătate, prevăzute la alin. (1) lit. n), se încheie în formă scrisă, cu menţionarea modului de realizare a schimbului de informaţii privind repertoriul părţilor, a drepturilor gestionate, a duratei şi a modalităţilor de plată.

(5) Organismele de gestiune colectivă au obligaţia să pună la dispoziţia titularilor de drepturi prin orice mijloace, inclusiv electronice, o dată pe an, la sfârşitul exerciţiului financiar, şi la cerere ori de căte ori îi este solicitat, cel puțin următoarele informații:

 1. a) orice date de contact pe care organismul de gestiune colectivă a fost autorizat de către titularul de drepturi să le utilizeze pentru identificarea şi localizarea titularului de drepturi;
 2. b) sumele repartizate titularului de drepturi, defalcate pe categorii de drepturi gestionate și pe tipuri de utilizări;
 3. c) cuantumul sumelor plătite de organismul de gestiune colectivă titularului de drepturi, defalcate pe categorii de drepturi gestionate și pe tipuri de utilizări;
 4. d) perioada în care  au  avut  loc  utilizările care  corespund sumelor repartizate și plătite titularului de drepturi, cu excepția cazurilor în care organismul de gestiune colectivă nu  poate  furniza  aceste informații din  rațiuni  obiective, legate de raportările efectuate de către utilizatori;
 5. e) comisionul de gestiune reţinut defalcat pe categorii de drepturi gestionate și pe tipuri de utilizări;
 6. f) orice rețineri în scopuri sociale, culturale sau educaționale;
 7. g) orice remuneraţii repartizate titularului de drepturi şi neplătite, pentru orice perioadă.

(6) În cazul în care un organism de gestiune colectivă are drept membri entități responsabile cu repartizarea sumelor către titularii de drepturi, acesta pune la dispoziţia enităților informațiile prevăzute la alin. (5).

(7) Organismele de gestiune colectivă au obligaţia să pună la dispoziţia titularilor de drepturi, membri sau nemembri, care au o legătură directă cu acestea, a utilizatorilor, precum şi a organismelor de gestiune colectivă cu care are încheiate acorduri de reprezentare, prin orice mijloace, inclusiv electronice, o dată pe an, la sfârşitul exerciţiului financiar, şi la cerere, ori de căte ori îi este solicitat, cel puțin următoarele informații:

 1. a) operele sau alte obiecte protejate pe care le reprezintă, drepturile pe care le gestionează în mod direct sau prin acorduri de reprezentare şi teritoriile acoperite;
 2. b) tipurile de opere sau alte obiecte protejate pe care le reprezintă, drepturile pe care le gestionează şi teritoriile acoperite, în situația în care, din cauza domeniului activităţii desfăşurate de organismul de gestiune colectivă, astfel de opere sau alte obiecte protejate prevăzute la lit. a) nu pot fi stabilite.”

 

 1. După articolul 130 se introduc patru noi articole, articolele 1301 – 1304, cu următorul cuprins:

’’Art. 1301

(1) Entităţile de gestiune independente au obligaţia să pună la dispoziţia titularilor de drepturi pe care îi reprezină, prin orice mijloace, inclusiv electronice, o dată pe an, la sfârşitul exerciţiului financiar, şi la cerere, ori de căte ori îi este solicitat, cel puțin următoarele informații:

 1. a) orice date de contact pe care entitatea a fost autorizată de către titularul de drepturi să le utilizeze pentru identificarea şi localizarea titularului de drepturi;
 2. b) sumele repartizate titularului de drepturi;
 3. c) cuantumul sumelor plătite de entitatea de gestiune independentă titularului de drepturi, defalcate pe categorii de drepturi gestionate și pe tipuri de utilizări;
 4. d) perioada în care  au  avut  loc  utilizările care  corespund sumelor repartizate și plătite titularului de drepturi, cu excepția cazurilor în care entitatea de gestiune independentă nu  poate  furniza  aceste informații din  rațiuni  obiective legate de raportările efectuate de către utilizatori;
 5. e) comisionul de gestiune reţinut;
 6. f) orice rețineri în scopuri sociale, culturale sau educaționale;
 7. g) orice remuneraţii repartizate titularului de drepturi şi neplătite, pentru orice perioadă.

(2) Entităţile de gestiune independente au următoarele obligații:

 1. a) acordă licențe pentru utilizarea drepturilor online asupra operelor muzicale, în limita repertoriului propriu sau gestionat;
 2. b) să colecteze sumele datorate de utilizatori şi să le plătească titularilor de drepturi, potrivit prevederilor contractuale;
 3. c) furnizează informații titularilor cu privire la gestionarea drepturilor;
 4. d) furnizează informații organismelor de gestiune colectivă și altor entități de gestiune colectivă, la solicitarea acestora,  cu privire la gestionarea drepturilor;
 5. e) depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o dare de seamă anuală în formatul stabilit prin decizie a directorului general, sub sancțiunea retragerii avizului de funcționare;
 6. f) întocmesc un raport anual privind modalitatea, numărul și termenul de  soluţionare a plângerilor pe care îl publică pe pagina proprie de internet;
 7. g) asigură titularilor de drepturi şi autorităţilor cu atribuţii de control şi supraveghere accesul la informaţiile privind orice aspect al activităţii de colectare a sumelor datorate de utilizatori şi de plată a acestora;
 8. h) acordă asistenţă de specialitate titularilor de drepturi şi îi reprezinteă în cadrul procedurilor legale, în limita obiectului de activitate;
 9. i) îndeplinesc orice altă activitate, conform înțelegerilor contractuale cu titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, în limitele obiectului de activitate.

(3) Entitățile de gestiune independente pun la dispoziția fiecărui titular de drepturi, o dată pe an, de regulă după depunerea situațiilor financiare, următoarele informații:

 1. a) veniturile provenite din drepturi repartizate titularului de drepturi;
 2. b) sumele plătite de entitatea de gestiune colectivă titularului de drepturi, defalcate pe categorii de drepturi gestionate şi pe tipuri de utilizări;
 3. c) perioada în care au avut loc utilizările care corespund sumelor repartizate şi plătite titularului de drepturi, cu excepţia cazurilor în care entitatea de gestiune colectivă nu poate furniza aceste informaţii din raţiuni obiective legate de raportările efectuate de către utilizatori;
 4. d) reţineri operate în contul comisioanelor de administrare;
 5. e) reţineri operate pentru alte scopuri decât în contul comisioanelor de administrare;
 6. f) remunerațiile neachite, indiferent de perioada din care provin.

 

Art. 1302

(1) Directorul general este persoana împuternicită de consiliul director și confirmată prin hotărârea adunării generale, care asigură punerea în executare a deciziilor consiliului director. Acesta acționează într-o manieră rațională, prudentă și adecvată, utilizând proceduri administrative și contabile cât și mecanisme fiabile de control intern.

(2) Între adunările generale, activitatea organismului de gestiune colectivă este asigurată de consiliul director și directorul general.

(3) Răspunderea membrilor consiliului director are același regim juridic ca și în cazul directorului general.

(4) Pentru activitatea desfășurată, directorul general, membrii consiliului director și cenzorul sau membrii comisiei de cenzori, după caz, sunt remunerați.

(5) Membrii organismului de gestiune colectivă nu au dreptul la remunerații pentru funcțiile deținute, altele decât cele prevăzute la alin. (4).

(6) Directorul general trebuie să prezinte adunării generale a membrilor o declarație individuală anuală care să conțină următoarele informații:

 1. a) orice interese avute în organismul de gestiune colectivă;
 2. b) orice remunerație primită de la organismul de gestiune colectivă pe durata exercițiului financiar anterior, inclusiv salariile, pensiile, plăţile compensatorii şi alte beneficii de natură pecuniară și nepecuniară;
 3. c) orice sumă primită din partea organismului de gestiune colectivă pe durata exercițiului financiar anterior, în calitate de titular de drepturi;
 4. d) orice conflict existent sau potențial dintre interesele personale și cele ale organismului de gestiune colectivă sau dintre obligațiile față de organismul de gestiune colectivă și îndatoririle față de altă persoană fizică sau juridică.

(7) Atribuţiile şi responsabilităţile directorului general sunt stabilite în statutul organismului de gestiune colectivă.

(8) Calitatea de director general este incompatibilă cu orice altă funcţie de conducere din cadrul organismului de gestiune colectivă.

(9) Directorul general nu poate deţine alte funcţii, nu poate desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:

 1. a) în cadrul organismului de gestiune colectivă sau în cadrul altui organism de gestiune colectivă;
 2. b) în calitate de membru al unui grup de interes economic.

(10) Directorul general nu poate deţine funcţii de conducere în cadrul unei entităţi de gestiune independentă.

(11) Directorului general nu îi sunt permise raporturi de serviciu directe cu soţul/soţia sau cu rude până la gradul al IV-lea.

(12) Persoana care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (11) optează, în termen de 30 de zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe sau renunţarea la calitatea de director general.

(13) Orice persoană poate sesiza existenţa situaţiilor prevăzute la alin. (11).

(14) Situaţia prevăzută la alin. (11) şi neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (12) se constată de către adunarea generală a membrilor, care dispune încetarea raporturilor de serviciu directe dintre directorul general şi soţul/soţia sau ruda de până la gradul al IV-lea.

(15) Declaraţiile de incompatibilitate şi de venituri se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor și se înscriu într-un registru special creat. Documentele se vor publica pe pagina proprie de internet a Oficiului, cât și a organismului de gestiune colectivă, cu anonimizarea datelor cu caracter personal.

(16) Formatul declaraţiilor prevăzute la alin. (15) se stabileşte prin decizia Directorului General al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

 

Art. 1303

(1) În scopul monitorizării permanente a activităţii desfăşurate atât de organismul de gestiune colectivă, cât şi de către directorul general, la nivelul fiecărui organism funcţionează un consiliu de supraveghere, format dintr-un număr impar de membri. Din consiliul de supraveghere pot face parte:

 1. a) membri ai organismului de gestiune colectivă, cu condiţia asigurării unei reprezentări echitabile şi echilibrate;
 2. b) persoane care au pregătire juridică sau economică, de minimum 7 ani în activitatea din domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe, precum şi o bună reputaţie în acest domeniu;
 3. c) titulari de drepturi care nu îndeplinesc condiţiile de afiliere la organismul de gestiune colectivă în referinţă, sau care nu sunt reprezentaţi de către organismul de gestiune colectivă în mod direct, ci prin intermediul unei entităţi de gestiune independentă, care este membră a organismului de gestiune colectivă.

(2) Fiecare membru al consiliului de supraveghere este obligat să completeze, în primele 10 zile lucrătoare ale anului în curs, o declaraţie individuală anuală, care cuprinde informaţiile prevăzute la art. 1302 alin. (6).

(3) Consiliul de supraveghere se întruneşte periodic şi are cel puţin următoarele atribuţii:

 1. a) exercitarea atribuţiilor ce i-au fost delegate de Adunarea Generală, conform art. 1262 (4);
 2. b) monitorizarea activităţii desfăşurate de către directorul general, precum şi punerea în aplicare a hotărârilor adunării generale;
 3. c) orice alte atribuţii dacă statutul prevede astfel.

(4) Consiliul de supraveghere întocmeşte un raport anual asupra activităţii sale, pe care îl prezintă adunării generale şi îl înaintează Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

 

Art. 1304

(1) În cadrul unui organism de gestiune colectivă funcţionează Comisia permanentă specială privind accesul la informaţii, desemnată de adunarea generală, formată din cinci membri, care nu sunt angajaţi şi nu fac parte din organele de conducere executivă, comisiile interne sau din consiliul de supraveghere;

(2) Orice membru, inclusiv titular de drepturi care are o legătură directă cu organismul de gestiune colectivă și orice organism de gestiune colectivă cu care are încheiat un acord de reprezentare, are dreptul de a solicita acestuia, în nume personal sau prin reprezentant autorizat, informaţii detaliate şi documente privind sumele ce i-au fost repartizate în ultimele 12 luni, provenienţa, modul de calcul al drepturilor şi reţinerile aplicate, precum şi verificarea concordanţei acestor date cu prevederile regulamentului de repartizare.

(3) Persoanele fizice și juridice prevăzute la alin. (2) care consideră că li s-ar fi încălcat dreptul de acces la informaţiile solicitate, pot sesiza, în termen de trei zile, Comisia permanentă specială privind accesul la informaţii. Comisia este obligată să răspundă, în termen de şapte zile celui care a formulat sesizarea şi să înainteze răspunsul directorului  general. Comisia întocmeşte un raport anual asupra activităţii sale, pe care îl înaintează adunării generale şi Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.’’

 

 1. Articolul 131 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) În vederea iniţierii procedurilor de negociere a metodologiilor, organismele de gestiune colectivă, precum și utilizatorii și structurile asociative ale utilizatorilor menţionaţi la alin. (3) lit. b) și c) trebuie să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere, însoţită de lista părţilor propuse pentru negociere și elementele de identificare ale acestora, metodologiile propuse a fi negociate precum şi dovada notificării acestora în vederea negocierii. Nedepunerea listei sau depunerea unei liste incomplete, precum şi lipsa dovezii notificării atrag respingerea cererii de iniţiere a procedurilor de negociere.

(2) În sensul prezentei legi, prin utilizator se înțelege orice persoană fizică sau juridică care întreprinde acțiuni condiționate atât de autorizarea de către titularii de drepturi, cât și de remunerarea sau plata unor compensații către aceștia şi care nu acționează în calitate de consumator.

(3) Metodologiile se negociază în cadrul unei comisii constituite prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea cererii de iniţiere a procedurilor de negociere. Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala entităţii solicitante. Comisia de negociere este constituită din:

 1. a) câte un reprezentant al fiecărui organism de gestiune colectivă, care funcţionează pentru câte un domeniu de creație și pentru o categorie de drepturi, cu respectarea dispozițiilor art. 1311 (1);
 2. b) câte un reprezentant al structurilor asociative reprezentative la nivel național şi câte un reprezentant al primilor 3 utilizatori majori, stabiliţi pe baza cifrei de afaceri, cu condiția ca acestea să fie declarate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pe propria răspundere. Instituțiile publice, inclusiv societăţile publice de radiodifuziune și de televiziune, care fac parte din comisia de negociere, sunt exceptate de la declararea cifrei de afaceri;
 3. c) câte un reprezentant al structurilor asociative reprezentative la nivel local, sau, în lipsa acestora, a reprezentanților a doi utilizatori locali notificați de organismele de gestiune colectivă și care depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor acordul de participare în respectiva comisie.

(4) În funcţie de propunerea primită în vederea emiterii deciziei de constituire a comisiei de negociere, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate convoca și desemna în comisia de negociere orice entitate pe care o consideră a avea un interes legitim.

(5) Decizia de desemnare a comisiei de negociere se comunică părţilor prin scrisoare recomandată, împreună cu propunerea de metodologii depusă de entitatea solicitantă.”

 

 1. Articolul 1311 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Metodologia se negociază de către organismele de gestiune colectivă cu reprezentanţii prevăzuţi la art. 131 alin. (3) lit. b) şi c), ţinându-se seama de următoarele criterii principale:

 1. a) categoria titularilor de drepturi, tipurile de opere şi alte obiecte protejate, şi domeniul pentru care se poartă negocierea;
 2. b) categoria de utilizatori pe care îi reprezintă la negocieri structurile asociative sau ceilalţi utilizatori desemnaţi să negocieze;
 3. c) repertoriul gestionat de organismul de gestiune colectivă, pentru membrii proprii, precum şi pentru membrii altor organisme străine similare, în baza contractelor de reciprocitate;
 4. d) proporţia utilizării repertoriului gestionat de un organism de gestiune colectivă;
 5. e) proporţia utilizărilor pentru care utilizatorul a îndeplinit obligaţiile de plată prin contracte directe cu titularii de drepturi;
 6. f) veniturile obţinute de utilizatori din activitatea care utilizează repertoriul ce face obiectul negocierii;
 7. g) în cazul în care nu există venituri se va folosi practica europeană în domeniu;
 8. h) practica europeană privind rezultatele negocierilor dintre utilizatori şi organismele de gestiune colectivă.

(2) Tarifele pentru drepturile exclusive și drepturile la remunerație trebuie să fie rezonabile în raport cu valoarea economică a utilizării drepturilor în cauză, şi ținând seama de caracteristicile și de sfera de utilizare a operelor și a altor obiecte protejate, precum și de valoarea economică a serviciului prestat de organismul de gestiune colectivă. Organismele de gestiune colectivă informează utilizatorii cu privire la criteriile utilizate la stabilirea acestor tarife.

(3) Organismele de gestiune colectivă pot solicita de la aceeaşi categorie de utilizatori remuneraţii forfetare sau procentuale, raportate la veniturile obţinute de utilizatori din activitatea în cadrul căreia se utilizează repertoriul, cum ar fi: radiodifuzare, retransmitere prin cablu sau comunicare publică, ţinând cont și de practica europeană privind rezultatele negocierilor dintre utilizatori şi organismele de gestiune colectivă. Pentru activitatea de radiodifuzare, remuneraţiile procentuale se vor stabili diferenţiat, direct proporţional cu ponderea utilizării repertoriului gestionat colectiv în această activitate, iar în lipsa veniturilor, în funcţie de cheltuielile ocazionate de utilizare.”

 

 

 

 1. Articolul 1312 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Negocierea metodologiilor se desfăşoară conform programului stabilit între cele două părţi, pe o durată de maximum 60 de zile lucrătoare, de la data constituirii comisiei.

(2) Înţelegerea părţilor cu privire la metodologiile negociate se consemnează într-un protocol care se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Protocolul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala entității care a inițiat procedura de negociere, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat şi tuturor importatorilor şi fabricanţilor de suporturi şi aparate pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată, conform art. 107.

(3) În cazul în care părţile nu pot stabili metodologii prin negociere, acestea pot conveni să recurgă la o procedură de mediere facultativă. Această mediere este efectuată de unul sau mai mulţi mediatori aleşi de părţi, în aşa fel încât independenţa şi imparţialitatea lor să nu poată fi puse la îndoială. Mediatorii au ca sarcină să ajute negocierile şi pot să notifice o propunere părţilor.

(4) Pot face obiectul unei medieri, litigiile care privesc un organism de gestiune colectivă care acordă licenţe multiteritoriale pentru drepturile on-line asupra unor opere muzicale, cum ar fi:

 1. a) litigii cu un furnizor de servicii muzicale on-line existent sau potenţial referitoare la dispozițiile articolelor 1361 (4), 1362, 1363 alin. (1) lit. a), b), c) și e) și alin. (3);
 2. b) litigii cu unul sau mai mulţi titulari de drepturi referitoare la dispozițiile articolelor 1361 (4), şi art. 1362 – 1366;
 3. c) litigii cu un alt organism de gestiune colectivă referitoare la dispozițiile articolelor 1361 (4), şi art. 1362 – 1365.

(5) În termen de 30 de zile lucrătoare de la prezentarea propunerii de către mediatori, părţile vor notifica mediatorii şi Oficiul Român pentru Drepturile de Autor privind respingerea propunerii sau acceptarea acesteia prin semnarea protocolului privind metodologiile. Notificarea propunerii, precum şi a acceptării sau respingerii acesteia se face în conformitate cu regulile aplicabile notificării actelor juridice. Acceptarea de către toate părţile este prezumată în cazul în care nici una dintre ele nu a notificat respingerea propunerii în acest termen.

(6) În cazul în care părţile nu au putut conveni asupra metodologiei prin negociere sau nu au acceptat propunerea prevăzută la alin. (3), părţile sunt obligate să se adreseze, în termen de maximum 10 zile de la expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) sau (5), Tribunalului București, care se va pronunţa asupra cauzei în complet civil. Soluţia este supusă recursului. Hotărârea pronunţată de Tribunalul Bucureşti este executorie de drept până la pronunţarea soluţiei cu privire la menţinerea sau modificarea metodologiei sau a listei prevăzute la art. 107.

(7) Hotărârea pronunțată în recurs se comunică părţilor şi se publică în Monitorul Oficial al României Partea I, pe cheltuiala Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, prin decizie a directorului general, emisă în termen de cinci zile lucrătoare de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat şi nu se pot acorda reduceri la plata remuneraţiilor datorate, altele decât cele prevăzute în metodologiile publicate.

(8) Metodologiile negociate sau stabilite conform prevederilor alin. (1)-(6) nu sunt opozabile utilizatorilor care la data declanșării procedurii de negociere a metodologiilor se află în curs de negociere directă a unui contract de licență sau au încheiat deja aceste negocieri cu organismele de gestiune colectivă.”

 

 1. La articolul 1313 alineatele (1) si (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(1) Organismele de gestiune colectivă, precum și utilizatorii și structurile asociative ale utilizatorilor indicați la art. 131 alin. (3) lit. b) și c) pot formula o nouă cerere de iniţiere a procedurilor de negociere a tarifelor şi metodologiilor numai după 3 ani de la data publicării lor în formă definitivă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În cazul negocierilor prevăzute de art. 107 alin. (4), oricare dintre părţi poate formula o nouă cerere de iniţiere a procedurilor de negociere a metodologiilor numai după 3 ani de la data publicării acestora în formă definitivă în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

 

 1. La articolul 133 alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) În situaţia în care există mai multe organisme de gestiune colectivă pentru acelaşi domeniu de creaţie, iar drepturile gestionate sunt din categoria celor prevăzute la art. 1231, organismele beneficiare stabilesc, printr-un protocol care se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala acestora, următoarele:

 1. a) criteriile repartizării între organisme a remuneraţiei;
 2. b) organismul de gestiune colectivă care urmează să fie numit dintre acestea, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, drept colector în domeniul titularilor de drepturi în cauză;
 3. c) modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colector.

…………….

(5) La expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (3), oricare dintre organismele de gestiune colectivă poate recurge la procedura de mediere prevazută la art. 1312 alin. (3) sau se poate adresa Tribunalului București, care se va pronunţa asupra cauzei în complet civil.”

 

 1. Articolele 134, 1341 şi 135 se abrogă.

 

 1. La Titlul III Capitolul I, după Secţiunea a III-a se introduce o nouă secţiune, Secţiunea a IV-a cu titlul „Acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile on-line asupra operelor muzicale de către organismele de gestiune colectivă”, cuprinzând şapte articole, articolele 1361 – 1367 cu următorul cuprins:

Art. 1361

(1) În sensul prezentei legi, prin licenţă multiteritorială se înţelege o licenţă care acoperă teritoriul mai multor state.

(2) Prin drepturi online asupra operelor muzicale licențiate multiteritorial se înțelege dreptul de reproducere şi dreptul de comunicare publică, ce include dreptul de punere la dispoziția publicului, aparținând unui autor de opere muzicale. Cele două drepturi pot fi gestionate de organisme de gestiune colectivă diferite.

(3) Prin operă muzicală licențiată multiteritorial pentru drepturile online se înțelege orice operă muzicală, inclusiv cele incluse în operele audiovizuale. Sunt exceptate de la prevederile prezentului titlu operele muzicale sub forma partiturilor.

(4) Prin furnizor de servicii muzicale online, denumit în cuprinsul prezentului titlu furnizor, se înțelege orice persoană fizică sau juridică, care este responsabilă de conținutul serviciului muzical online, prin intermediul căruia sunt reproduse în scopul comunicării publice opere muzicale. Furnizorii raportează cu exactitate utilizarea reală a acestor opere. Pentru schimbul electronic de date, organismul poate refuza rapoartele transmise în formatul protejat prin drepturi exclusive, ce aparține unui singur furnizor.

(5) Organismul de gestiune colectivă care acordă licenţe multiteritoriale pentru drepturile online asupra operelor muzicale, denumit în cuprinsul prezentului titlu organism de gestiune colectivă, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. a) are capacitate de prelucrare electronică a datelor necesare pentru administrarea acestor licenţe, cum ar fi identificarea repertoriului şi monitorizarea utilizării acestuia, colectarea, repartizarea și plata remuneraţiilor datorate titularilor de drepturi, emiterea de facturi către utilizatori;
 2. b) are capacitatea de a identifica cu exactitate, integral sau parţial, operele muzicale, teritoriile acoperite, drepturile şi titularii de drepturi corespunzători pentru fiecare operă muzicală sau fiecare parte a acesteia, pe care este autorizat să le gestioneze;
 3. c) utilizează coduri unice pentru identificarea titularilor de drepturi şi a operelor muzicale, ţinând cont, de standardele şi practicile din domeniu, elaborate pe plan internaţional sau în cadrul Uniunii;
 4. d) utilizează mijloace adecvate pentru a soluționa cu rapiditate şi eficacitate neconcordanțele identificate între datele și informațiile deţinute de acesta și alte organisme de gestiune colectivă care acordă licenţe multiteritoriale pentru drepturile online asupra operelor muzicale.

 

Art. 1362

(1) La cererea furnizorilor, a altor organisme de gestiune colectivă sau a titularilor de drepturi pe care îi reprezintă, organismul de gestiune colectivă furnizează, prin mijloace electronice, informații actualizate care să permită identificarea repertoriului muzical online pe care îl gestionează, inclusiv:

 1. a) operele muzicale gestionate;
 2. b) drepturile gestionate integral sau parţial;
 3. c) teritoriile acoperite.

(2) Organismul de gestiune colectivă adoptă măsuri pentru a proteja acurateţea şi integritatea datelor deținute, pentru a controla reutilizarea acestora şi pentru a proteja informaţiile sensibile din punct de vedere comercial.

(3) Organismul de gestiune colectivă permite titularilor de drepturi, altor organisme de gestiune colectivă şi furnizorilor de servicii muzicale online să solicite o rectificare a datelor menţionate la art. 1361 alin. (3) și la alin. (1) și (2) din prezentul articol, atunci când aceștia consideră că datele sunt inexacte. În cazul în care aceste solicitări sunt justificate, organismul de gestiune colectivă corectează, în regim de urgență, datele sau informaţiile deținute.

 

 

Art. 1363

(1) Organismul de gestiune colectivă are următoarele obligații:

 1. a) monitorizează utilizarea operelor muzicale pe care le gestionează, integral sau parţial, de către furnizorii cărora le-a acordat o licenţă multiteritorială pentru drepturile respective;
 2. b) asigură mijloacele electronice necesare furnizorilor, pentru raportarea utilizării reale a operelor muzicale licențiate multiteritorial pentru drepturile respective. Pentru schimbul electronic al acestor date, se utilizează cel puţin o metodă de raportare care ţine cont de standardele sau practicile facultative din domeniu elaborate pe plan internaţional sau în cadrul Uniunii;
 3. c) după raportarea utilizării reale de către furnizori, emite facturi şi le transmite acestora, prin mijloace electronice, utilizând cel puţin un format care ţine cont de standardele sau de practicile din domeniu elaborate pe plan internaţional sau în cadrul Uniunii. Furnizorii nu pot refuza să accepte factura din cauza formatului acesteia. Facturile trebuie să cuprindă cel puțin titlul operelor şi drepturile licenţiate, integral sau parţial, pe baza informațiilor prevăzute la art. 1361 (4), precum și informaţii privind utilizările reale puse la dispoziție de furnizor, conform formatului prevăzut la lit. b). Furnizorul poate contesta exactitatea informațiilor cuprinse în facturile emise de unul sau mai multe organisme de gestiune colectivă, care au ca obiect aceleaşi drepturi online pentru aceeași operă muzicală.
 4. d) repartizează și plătește remunerațiile datorate titularilor de drepturi ale căror opere muzicale au fost utilizate în temeiul acestor licenţe, cu respectarea prevederilor art. 1264 (2) lit. p), furnizând la fiecare plată informații despre perioada şi teritoriile în care au avut loc aceste utilizări, sumele colectate de la fiecare furnizor și repartizate, comisionul şi alte rețineri aplicate;
 5. e) asigură mijloacele electronice prin care titularii de drepturi ale căror opere muzicale sunt incluse în propriul repertoriu, precum şi celor care i-au încredințat gestiunea drepturilor online în conformitate cu articolul 1365 să furnizeze informații privind operele muzicale și drepturile aparținând acestora, precum și teritoriile pentru care mandatează organimsul de gestiune colectivă;

(2) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) lit. d) se aplică și în cazul în care un organism de gestiune colectivă mandatează un alt organism de gestiune colectivă să acorde licenţe multiteritoriale

pentru drepturile online asupra unor opere muzicale în temeiul art. 1364. Organismul de gestiune colectivă care mandatează este responsabil pentru repartizarea ulterioară a acestor sume către titularii de drepturi şi pentru informarea acestora, cu excepţia situaţiei în care organismele de gestiune colectivă convin altfel.

(3) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) lit. e) se aplică şi în cazul în care un organism de gestiune colectivă mandatează un alt organism de gestiune colectivă să acorde licenţe multiteritoriale în conformitate cu art. 1364 şi art. 1365, cu excepţia cazului în care acestea convin altfel.

 

Art. 1364

(1) Orice acord de reprezentare în baza căruia un organism de gestiune colectivă mandatează un alt organism să acorde licenţe multiteritoriale pentru drepturile online asupra operelor muzicale din propriul repertoriu, are caracter neexclusiv. Organismul de gestiune colectivă mandatat gestionează aceste drepturi în mod nediscriminatoriu.

(2) Organismul de gestiune colectivă care mandatează îşi informează membrii în privinţa principalelor condiţii ale acordului de reprezentare, inclusiv în privinţa duratei acestuia şi a costului serviciilor prestate de organismul de gestiune colectivă mandatat.

(3) Organismul de gestiune colectivă mandatat informează organismul de gestiune colectivă care mandatează cu privire la condiţiile în care sunt acordate licenţele multiteritoriale pentru drepturile online, inclusiv natura utilizării, toate dispoziţiile referitoare la comisionul de acordare a licenţei sau care influențează acest comision, durata licenţei, perioadele contabile şi teritoriile vizate.

 

Art. 1365

(1) În cazul în care un organism de gestiune colectivă nu acordă licenţe multiteritoriale pentru drepturile online asupra unor opere muzicale aflate în propriul repertoriu, acesta solicită încheierea unui acord de reprezentare unui alt organism de gestiune colectivă care:

 1. a) agregă alte repertorii și nu acordă licențe muliteritoriale exclusiv pentru propriul repertoriu;
 2. b) nu se limitează la agregarea de drepturi privind aceleași opere în scopul acordării de licențe comune pentru dreptul de reproducere și dreptul de comunicare publică.

(2) Organismul de gestiune colectivă căruia i se adresează solicitarea are următoarele obligații:

 1. a) să accepte cererea, dacă acordă deja licenţe multiteritoriale pentru aceeaşi categorie de drepturi online asupra unor opere muzicale aflate în repertoriul unuia sau mai multor organisme de gestiune colectivă;
 2. b) să răspundă în scris, în cel mai scurt timp posibil, organismului de gestiune colectivă solicitant;
 3. c) să gestioneaze repertoriul organismului de gestiune colectivă solicitant în aceleaşi condiţii pe care le aplică în cazul gestionării propriului repertoriu;
 4. d) să includă repertoriul organismului de gestiune colectivă solicitant în toate ofertele pe care le adresează furnizorilor.

(3) Comisionul de gestiune reținut organismului de gestiune colectivă solicitant, nu depăşeşte costurile rezonabile suportate de organismul de gestiune colectivă căruia i se adresează solicitarea.

(4) Organismul de gestiune colectivă solicitant pune la dispoziţia organismului de gestiune colectivă căruia i se adresează solicitarea, repertoriul și informaţiile necesare pentru acordarea de licenţe multiteritoriale pentru drepturile online. În cazul în care aceste informaţii sunt insuficiente sau furnizate într-o formă care nu permite organismului de gestiune colectivă căruia i se adresează solicitarea să se conformeze cerinţelor prezentului titlu, acesta din urmă are dreptul să factureze costurile contractate în limite rezonabile pentru îndeplinirea acestor cerinţe sau să excludă operele pentru care informaţiile sunt insuficiente sau nu pot fi utilizate, dacă acordul de reprezentare prevede astfel.

 

 

 

Art. 1366

(1) Titularii de drepturi care au autorizat un organism de gestiune colectivă să le gestioneze drepturile online asupra operelor muzicale pot retrage mandatul acordat, în cazul în care acesta nu acordă licențe multiteritoriale sau nu solicită altui organism de gestiune colectivă încheierea unui acord de reprezentare în acest sens.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), titularii de drepturi au posibilitatea de a acorda ei înșiși sau prin intermediul unei alte sau altor părți licențele multiteritoriale, retragându-și drepturile din organismul de gestiune colectivă inițial în măsura necesară și lăsând aceleași drepturi pentru acordarea de licențe monoteritoriale.

 

Art. 1367

(1) Dispozițiile prevăzute la art. 1361 – 1366 nu se aplică în cazul licențelor multiteritoriale acordate de organismele de gestiune colectivă pentru:

 1. a) opere muzicale necesare unei societăţi de radiodifuziune pentru a comunica sau a pune la dispoziţia publicului programele sale de radio sau de televiziune simultan sau ulterior acestei transmisii;
 2. b) orice material online produs de societatea de radiodifuziune sau pentru aceasta, care are un caracter auxiliar faţă de transmisia iniţială, în scopul completării, previzualizării sau revizualizării programului, inclusiv avanpremierele.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică dacă conduc la denaturarea concurenței cu alte servicii care oferă consumatorilor acces online la opere muzicale sau individuale și nu trebuie să conducă la practici restrictive, cum ar fi împărțirea pieței sau a clienților.”

 

 1. La articolul 137 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor funcţionează ca organ de specialitate în subordinea Guvernului, fiind autoritate unică de reglementare, evidenţă prin registre naţionale, supraveghere, autorizare şi constatare tehnico – ştiinţifică în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe.”

 

 1. La articolul 138 alineatul (1), literele h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

…………….

h) controlează funcţionarea organismelor de gestiune colectivă, inclusiv prin intermediul sistemului informatic al acestora şi stabileşte măsurile de intrare în legalitate sau aplică sancţiuni, după caz;

 1. i) controlează din oficiu, pe cheltuială proprie, respectarea legislaţiei din domeniu şi aplică sancţiuni contravenţionale potrivit legii;”

 

 1. Articolul 1382 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Activitatea de control a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, prevăzută la art. 138 alin. (1) lit. h), se desfăşoară numai cu notificarea prealabilă a organismului de gestiune colectivă controlat, comunicându-se totodată şi obiectivele controlului. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate efectua controale generale o dată pe an, notificate cu 10 zile înainte de efectuarea controlului, precum şi controale punctuale privind probleme care fac obiectul unor reclamaţii, ori de câte ori este nevoie, notificate cu trei zile înainte. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate efectua controlul activității organsimelor de gestiune colectivă, în comun cu reprezentanți ai Agenției Naționale de Administrație Fiscală. Reprezentanții acestor instituții au dreptul să verifice modul de evidență financiar-contabilă a tuturor operațiunilor de colectare, repartiție și plată a remunerațiilor cuvenite titularilor de drepturi, privind respectarea dispozițiilor art. 124 alin. (4) lit. b) c), d), f), g) și h) din prezenta lege.

(2) Cu ocazia controalelor efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, administratorul general este obligat să prezinte orice documente şi informaţii solicitate de organele de control şi să predea copii după acestea, dacă sunt solicitate. Organele de control pot lua note explicative în legătură cu situaţiile constatate, atât administratorului general, cât şi altor persoane angajate.

(3) Concluziile organelor de control ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, împreună cu observaţiile administratorului general, se consemnează într-un proces verbal. Procesul verbal de control poate fi contestat la Tribunalul București, care se va pronunţa asupra cauzei în complet civil. Soluţia este supusă recursului.

(4) Pe baza proceselor verbale de control, în cazul constatării unor nereguli, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate dispune, prin decizie a directorului general, măsurile și termenul pentru intrarea în legalitate, inclusiv refacerea repartițiilor sau modificarea statutului, precum și comunicarea procesului verbal către adunarea generală a organismului de gestiune colectivă în cauză, care îl va dezbate în prima ședință ordinară. Decizia poate fi atacată la instanţa de contecios administrativ.”

 

 1. Articolul 1383, se modifică și avea următorul cuprins:

(1) În cazul în care organismul de gestiune colectivă nu respectă prevederile art. 123 alin. (4) lit. c), art. 123 alin. (6), art. 1263 alin. (2), art. 127 alin. (1), art. 1291 alin. (2), art. 1301 alin. (1) și art. 1302 alin. (7) ori încalcă obligaţiile prevăzute la art. 1263, art. 1264, art. 1291 alin. (2), art. 130 alin. (1), (2), (3), (5) și (7), art. 1302 alin. (8), (9), (10), (11) și (15), art. 1303 și art. 1362 alin. (1), art. 1363, art. 1364 alin. (2) și (3), art. 1365 alin. (2) și art. 1382 alin. (2), Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control, poate acorda organismului de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general, un termen pentru intrarea în legalitate. Decizia poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ.

(2) În cazul în care organismul de gestiune colectivă încalcă obligaţiile prevăzute la 124 alin. (4) lit. d), g) și h), art. 127 alin. (2) și (3) și art. 1291 alin. (5), Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate retrage avizul prevăzut la art. 125 alin. (1), prin decizie a directorului general. Retragerea avizului are ca efect schimbarea directorului general al organismului de gestiune colectivă, precum și a membrilor consiliului director. Persoana schimbată din funcția de director general, precum și cele din consiliul director, nu mai pot ocupa timp de 5 ani această funcție, în cadrul niciunui organism de gestiune colectivă sau entitate de gestiune independentă. Decizia poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ.”

 

 1. Articolul 1384 se abrogă.

 

 

 

 1. La articolul 1387 alineatul (2), literele a) – c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

…………….

a) a deţinut la scară comercială mărfuri pirat;

 1. b) a utilizat la scară comercială servicii prin care încalcă drepturile protejate de prezenta lege;
 2. c) a furnizat, la scară comercială, produse sau servicii utilizate în activităţi prin care se încalcă drepturile prevăzute de prezenta lege;”

 

 1. La articolul 1387, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5) cu următorul cuprins:

(5) În sensul prezentei legi, prin activitate la scară comercială se înţelege activitatea întreprinsă în scopul obţinerii unui avantaj economic sau comercial, direct sau indirect, ceea ce exclude în mod normal activitatea consumatorilor finali care acţionează cu bună credinţă.”

 

 1. La articolul 1392 alineatul (1), literele d) – f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

…………

d) încălcarea prevederilor art. 124 alin. (2), art. 126 alin. (2), (3) și (4), art. 1262 alin. (1), art. 1263 alin. (1), 1264 alin. (2) și (4), art. 1291 alin. (2), art. 130 alin. (1), (2), (3), (5) și (7), art. 1302 alin. (8), (9), (10), (11) și (15), art. 1362 alin. (1), art. 1363, art. 1364 alin. (2) și (3), art. 1365 alin. (2) și 1382 alin. (2).

 1. e) nerespectarea de către organismul de gestiune a prevederilor art. 123 alin. (4) lit. c), art. 123 alin. (6), art. 123 alin. (8) lit. b) și c), 1263 alin. (2), art. 1291 alin. (2) și art. 1302 alin. (1);
 2. f) refuzul organismului de gestiune colectivă privind acordarea calităţii de membru în alte condiții decât cele prevăzute la art. 129 alin. (3) și (5);”

 

 1. La articolul 1392 alineatul (1), după litera f), se introduc trei noi litere, literele g), h) și i) cu următorul cuprins:

…………

g) nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 130 alin.(1) lit. f);

 1. h)fixarea, fără autorizarea sau consimţământul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege, a interpretărilor sau a execuţiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune;
 2. i) comunicarea publică, fără autorizarea sau consimţământul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege, a operelor ori a produselor purtătoare de drepturi conexe.”

           

 1. La articolul 1394 se abrogă alineatul (2).

 

 1. La articolul 1395 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Contravenţiile prevăzute la art. 1392 şi 1394 se constată şi se aplică de persoanele împuternicite de directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor sau de ofiţerii ori de agenţii de poliţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor cu competenţe în domeniu.”

 

 1. La articolul 140 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

…………

g) încălcarea prevederilor art. 124 alin. (4) lit. b, c, d, f, g și h);”

 

 1. La articolul 1411 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Producerea, importul, distribuirea, deţinerea, instalarea, întreţinerea sau înlocuirea, în mod ilicit, a dispozitivelor de control al accesului, fie originale, fie pirat, utilizate pentru serviciile de programe cu acces condiţionat, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de 6 luni la 3 ani sau cu amendă”.

 

 1. La articolul 145, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu următorul cuprins:

(4) Ori de câte ori autorizaţia de percheziţie domiciliară este dispusă pentru constatarea unei infracţiuni săvârşite prin intermediul unui sistem informatic, se prezumă că este dispusă şi pentru accesul în orice sistem informatic ce se găseşte la acel domiciliu.”

 

 1. La articolul 150 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Sumele datorate autorilor şi artiştilor interpreţi sau executanţi, care sunt persoane fizice, ca urmare a utilizării operelor şi interpretărilor sau execuţiilor lor, beneficiază de aceeaşi protecţie ca şi salariile şi nu pot fi urmărite decât în aceleaşi condiţii. Aceste sume sunt supuse impozitării conform legislaţiei fiscale în materie.”

 1. La articolul 1512, dupa lit. h) se introduce o nouă literă, litera h1) cu următorul cuprins:

…………

  h1) Directiva 2011/77/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 septembrie 2011 de modificare a Directivei 2006/116/CE privind durata de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 265 din 11 octombrie 2011;”

 

 1. La articolul 1512, dupa lit. i) se introduce o nouă literă, litera j) cu următorul cuprins:

…………

   j) Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 84 din 20 martie 2014;”

 

 

 

 

Prezenta Lege transpune Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 84 din 20 martie 2014.

 

 

 

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din …………………….. cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

 

 

 

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din …………………….. cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI

 

Share with:


One thought on “Modificarea Legii 8/1996 – Proiect de lege 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *