Modificarea Legii 8/1996 – Tabel comparativ 2016

Share with:


Tabel comparativ la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996

privind dreptul de autor şi drepturile conexe

Nr. crt. Forma actuală a Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor

şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare

Forma propusă
1. (3)Remuneraţia echitabilă prevăzută la alin. (2) nu se datorează în cazul în care împrumutul este realizat prin bibliotecile instituţiilor de învăţământ şi prin bibliotecile publice cu acces gratuit. La articolul 144 alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Remuneraţia echitabilă prevăzută la alin. (2) nu se datorează, în cazul în care împrumutul este realizat prin bibliotecile instituţiilor de învăţământ preuniversitar.”

 

2. (1)Autorul sau titularul dreptului de autor poate ceda prin contract altor persoane numai drepturile sale patrimoniale.

 

2. La articolul 39 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Prin titular de drepturi de autor sau de drepturi conexe se înţelege orice persoană fizică sau juridică, care a dobândit, prin efectul legii sau în urma cesiunii, astfel de drepturi, din a căror exploatare este îndreptăţit să primească remuneraţii.”

 

 

3.

 

f)dreptul la remuneraţie echitabilă recunoscut artiştilor interpreţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică şi radiodifuzarea fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora;

La articolul 1231 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

f) dreptul la remuneraţie echitabilă recunoscut artiştilor interpreţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică şi radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora;”

 

 

4.

f)dreptul la remuneraţie echitabilă recunoscut artiştilor interpreţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică şi radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora. La articolul 1232 alineat (1) se abrogă litera f).
 

5.

Art. 124

Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, denumite în cuprinsul legii organisme de gestiune colectivă, sunt, în sensul prezentei legi, persoane juridice constituite prin liberă asociere, care au ca obiect de activitate, în principal, colectarea şi repartizarea drepturilor a căror gestiune le este încredinţată de către titulari.

1. Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, denumite în cuprinsul legii organisme de gestiune colectivă, sunt, în sensul prezentei legi, persoane juridice constituite prin liberă asociere, care au ca obiect de activitate, în principal, colectarea şi repartizarea drepturilor a căror gestiune le este încredinţată de către titulari. 2. Organismele de gestiune colectivă nu pot avea ca obiect de activitate utilizarea repertoriului protejat pentru care au primit mandat de gestiune colectivă. 3. Constituirea organelor de gestiune colectivă se face în condiţiile legii, cu avizul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, şi funcţionează potrivit reglementărilor privind asociaţiile fără scop patrimonial (a se vedea comentariul privind asociaţiile şi fundaţiile – O.G. nr. 26/2000). 4. Potrivit art. 126 alin. (1) din Lege, avizul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se acordă organismelor de gestiune colectivă cu sediul România, care:… citeste mai departe (1-13)

Wolters Kluwer, Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe din 15-nov-2015, Wolters Kluwer

 

Articolul 124 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(1) Organismele de gestiune colectivă sunt, în sensul prezentei legi, persoane juridice constituite prin liberă asociere, având drept obiect de activitate, unic sau principal, gestiunea drepturilor, categoriilor de drepturi, tipurilor de opere sau de alte obiecte protejate, care le este încredinţată de către mai mulţi titulari de drepturi, în beneficiul colectiv al acestora.

(2) Organismele de gestiune colectivă nu pot avea ca obiect de activitate utilizarea repertoriului protejat pentru care au primit un mandat de gestiune colectivă. În exercitarea mandatului, în condiţiile prezentei legi, organismelor de gestiune colectivă nu li se transferă sau nu li se transmit drepturi de autor şi drepturi conexe ori utilizarea acestora.

(3) În sensul alin. (1), gestiunea colectivă a drepturilor, categoriilor de drepturi, tipurilor de opere sau de alte obiecte protejate include acordarea de licenţe, auditarea utilizatorilor, monitorizarea drepturilor sau tipurilor de opere gestionate, asigurarea respectării drepturilor, colectarea remuneraţiilor provenite din exploatarea drepturilor, repartizarea şi plata sumelor cuvenite titularilor de drepturi de autor sau drepturi conexe.

(4) Gestiunea colectivă se exercită potrivit următoarelor reguli:

   a) deciziile privind metodele şi regulile de colectare a remuneraţiilor şi a altor sume de la utilizatori, cele de repartizare a acestora între titularii de drepturi, precum şi cele privind alte aspecte mai importante ale gestiunii colective se iau de membri, în cadrul adunării generale, potrivit statutului;

   b) remuneraţiile încasate de organismele de gestiune colectivă nu sunt şi nu pot fi asimilate veniturilor acestora;

   c) sumele rezultate din plasamentele remuneraţiilor nerevendicate şi nerepartizate, aflate în depozite bancare sau obţinute din alte operaţiuni efectuate în limita obiectului de activitate, precum şi cele obţinute cu titlu de prejudicii sau daune ca urmare a încălcării dreptului de autor ori drepturilor conexe se cuvin şi se repartizează titularilor de drepturi şi nu pot constitui venituri ale organismului de gestiune colectivă;

   d) sumele colectate de un organism de gestiune colectivă se repartizează individual titularilor de drepturi, proporţional cu utilizarea repertoriului fiecăruia, în termen de maximum 6 luni de la data colectării şi se plătesc în maximum 30 de zile de la data repartiţiei, cu excepţia cazului în care aceste termene nu pot fi respectate, din motive obiective cum ar fi: documentarea specială în vederea identificării titularilor de drepturi, raportările din partea utilizatorilor, identificarea drepturilor, stabilirea corespondențelor dintre informațiile privitoare la opere, prestații artistice, fonograme, videograme, pe de o parte, și titularii de drepturi, pe de altă parte, precum şi situaţia în care sumele repartizate individual sunt mai mici decât costurile gestiunii. Nivelul minim de la care se poate face plata se prevede în statut. Prezentele dispoziții se aplică inclusiv în relația dintre organismul de gestiune colectivă desemnat colector unic, conform art. 133 și organismele beneficiare, precum și în relația dintre entitatea de gestiune independentă și titularii de drepturi pe care îi reprezintă;

   e) titularii de drepturi pot pretinde plata sumelor colectate nominal sau a celor a căror repartizare nu presupune o documentare specială în termen de 30 de zile de la data colectării;

   f) în cazul contractelor de reciprocitate, sumele colectate de un organism de gestiune colectivă se repartizează în cel mai scurt termen posibil, dar nu mai târziu de nouă luni de la încheierea exerciţiului financiar în care au fost colectate remunerațiile, cu excepţia cazului în care organismul de gestiune colectivă este împiedicat să respecte acest termen din motive obiective, care ţin în special de raportările din partea utilizatorilor, de identificarea drepturilor, de titularii de drepturi sau de stabilirea dintre informațiile privitoare la opere, prestații artistice, fonograme, videograme, pe de o parte, și titularii de drepturi, pe de altă parte;

   g) comisionul de gestiune reprezintă procentul reţinut titularilor de drepturi, din sumele repartizate, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de colectarea, repartizarea şi plata remuneraţiilor. Comisionul datorat de membri și de titularii de drepturi care au o legătură directă cu organismul de gestiune colectivă, se reţine la momentul efectuării plății, după deducerea celorlalte contribuții, conform reglementărilor legale și nu poate depăși 15% din sumele repartizate individual;

   h) comisionul reținut de organismul de gestiune colectivă care este colector unic, cumulat cu comisionul reținut propriilor membri de organismele de gestiune colectivă beneficiare, nu poate fi mai mare de 15% din sumele repartizate fiecăruia. Comisionul reținut de organismul de gestiune colectivă care este colector unic se reține din sumele repartizate fiecărui organism de gestiune colectivă beneficiar la momentul efectuării plății. Comisionul de gestiune prevăzut de prezenta lege se aplică pentru fiecare drept gestionat.

   i) comisioanele sunt stabilite pe bază contractuală în cazul drepturilor gestionate pe bază de mandat special, precum și în cazul contractelor de reciprocitate.

(5) Organismele de gestiune colectivă păstrează separat în conturi:

   a) sumele colectate, evidenţiate în conturi analitice distincte pentru fiecare sursă de colectare;

   b) orice venituri prevăzute în statut, inclusiv comisionul de gestiune, activele proprii, taxele de aderare, cotizaţiile, donaţiile, sponsorizările, dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea veniturilor, evidenţiate în conturi analitice distincte;

   c) sumele nerevendicate sunt evidenţiate şi păstrate, de către organismul reprezentativ, în conturi analitice distincte timp de 3 ani de la data notificării.”

 

 

 

6.

Art. 125

(1)Organismele de gestiune colectivă prevăzute în prezentul capitol sunt supuse reglementărilor privind asociaţiile fără scop lucrativ şi pot dobândi personalitate juridică, în condiţiile legii, cu avizul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

(1)Organismele de gestiune colectivă prevăzute în prezentul capitol se constituie în condiţiile legii, cu avizul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, şi funcţionează potrivit reglementărilor privind asociaţiile fără scop patrimonial şi potrivit prevederilor prezentei legi.

(2)Aceste organisme sunt create direct de titularii drepturilor de autor sau de drepturi conexe: autori, artişti interpreţi sau executanţi, producători, organisme de radio şi de televiziune, precum şi alţi titulari ai drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, persoane fizice şi juridice. Ele acţionează în limitele mandatului încredinţat şi pe baza statutului adoptat după procedura prevăzută de lege.

(2)Aceste organisme sunt create direct de titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, persoane fizice ori juridice, şi acţionează în limitele mandatului încredinţat şi pe baza statutului adoptat după procedura prevăzută de lege.

(3)Organismele de gestiune colectivă pot fi create în mod separat pentru gestionarea de categorii distincte de drepturi, corespunzând unor domenii diferite de creaţie, precum şi pentru gestionarea de drepturi aparţinând unor categorii distincte de titulari.

 

Articolul 125 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Organismele de gestiune colectivă se înfiinţează şi funcţionează potrivit reglementărilor privind asociaţiile fără scop patrimonial, cu avizul de constituire şi funcționare temporară și cu avizul de funcţionare emise de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în condiţiile prezentei legi.

(2) Aceste organisme sunt create direct de titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, persoane fizice ori juridice, şi acţionează în limitele mandatului încredinţat şi pe baza statutului adoptat după procedura prevăzută de lege.

(3) Organismele de gestiune colectivă pot fi create în mod separat pentru gestionarea de drepturi, categorii distincte de drepturi, corespunzând unor domenii diferite de creaţie, precum şi pentru gestionarea de drepturi aparţinând unor categorii distincte de titulari.” 

 

 

7.

Art. 1251

Organismele de gestiune colectivă au obligaţia să comunice publicului, prin mijloace de informare în masă, următoarele date:

a)categoriile de titulari de drepturi pe care îi reprezintă;

b)drepturile patrimoniale pe care le gestionează;

c)categoriile de utilizatori care au obligaţii de plată către titularii de drepturi;

c)categoriile de utilizatori şi alte categorii de persoane fizice şi juridice care au obligaţii de plată către titularii de drepturi; (la data 19-sep-2005 Art. 125^1, litera C. din titlul III, capitolul I, sectiunea II modificat de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 123/2005 )

c)categoriile de utilizatori şi categoriile de persoane fizice şi juridice care au obligaţii de plată a remuneraţiilor compensatorii pentru copia privată către titularii de drepturi;

d)actele normative în temeiul cărora funcţionează şi colectează remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi;

e)modalităţile de colectare şi persoanele responsabile de această activitate, pe plan local şi central;

f)programul de lucru.

 

Articolul 1251 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Organismele de gestiune colectivă pot să deţină sau să controleze, în parte sau în totalitate, direct sau indirect, entităţi de gestiune independente, care sunt persoane juridice cu scop patrimonial, ce funcţionează potrivit reglementărilor privind societăţile comerciale, al căror obiect de activitate are caracter accesoriu şi este în strânsă legătură cu scopul principal al organismelor de gestiune colectivă.

(2) Entităţile de gestiune independente sunt autorizate, pe bază contractuală, să reprezinte titularii de drepturi în relația cu organismele de gestiune colectivă, fără a fi deţinute sau controlate, direct sau indirect, total sau parţial, de aceştia.

(3) Nu sunt entități de gestiune independente producătorii de opere audiovizuale, producătorii de înregistrări sonore și audiovizuale, organismele de radiodifuziune și televiziune, editorii, managerii, impresarii.

(4) Entităţile de gestiune independente pot încheia contracte de reprezentare cu titulari de drepturi de autor sau drepturi conexe indiferent de drepturile acestora, de categoriile de drepturi,  care pot corespunde unor domenii diferite de creaţie sau de tipurile de opere sau alte obiecte protejate.

(5) Entităţile de gestiune independente acţionează în baza contractelor civile încheiate şi în limitele impuse de prezenta lege.”

 

 

8.

Art. 126

 

(1)Avizul prevăzut la art. 125 alin. (1) se acordă organismelor de gestiune colectivă cu sediul în România, care:

a)urmează să se constituie sau funcţionează potrivit reglementărilor legale la data intrării în vigoare a prezentei legi;

b)fac dovada existenţei unui repertoriu de opere ale membrilor şi a mijloacelor umane şi materiale necesare exploatării acestuia;

c)au adoptat un statut care îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege;

d)au capacitatea juridică şi economică de gestionare a drepturilor pe întreg teritoriul ţării;

e)sunt accesibile potrivit dispoziţiilor exprese din statutul propriu oricăror titulari ai dreptului de autor sau de drepturi conexe din domeniul pentru care se înfiinţează.

(2)Decizia Oficiului Român pentru Drepturile de Autor privind acordarea avizului unui organism de gestiune colectivă pentru a-şi exercita drepturile se publică în Monitorul Oficial al României, pe cheltuiala organismului de gestiune colectivă.

(1)Avizul prevăzut la art. 125 alin. (1) se acordă organismelor de gestiune colectivă cu sediul România, care:

a)urmează să se constituie sau funcţionează potrivit reglementărilor legale la data intrării în vigoare a prezentei legi;

b)depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor repertoriul de opere, interpretări şi execuţii artistice, fonograme şi videograme, aparţinând propriilor membri şi pe care îl gestionează, precum şi contractele încheiate, pentru gestionarea de drepturi similare, cu organisme străine;

c)au adoptat un statut care îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege;

d)au capacitate economică de gestionare colectivă şi dispun de mijloacele umane şi materiale necesare gestionării repertoriului pe întregul teritoriu al ţării;

e)permit, potrivit procedurilor exprese din propriul statut, accesul oricăror titulari ai drepturilor de autor sau drepturi conexe din domeniul pentru care se înfiinţează şi care doresc să le încredinţeze un mandat.

(2)Repertoriul menţionat la alin. (1) lit. b) se depune în format scris şi electronic, stabilit prin decizie a directorului general, şi conţine, cel puţin, numele autorului, numele titularului de drepturi, titlul operei, elementele de identificare a artiştilor interpreţi şi executanţi, a fonogramelor sau videogramelor.

(2)Repertoriul menţionat la alin. (1) lit. b) se depune în regim de bază de date, protejat potrivit legii, în format scris şi electronic, stabilit prin decizie a directorului general, şi conţine cel puţin numele autorului, numele titularului de drepturi, titlul operei, elementele de identificare a artiştilor interpreţi şi executanţi, a fonogramelor sau videogramelor.

(3)Avizul de constituire şi funcţionare pentru organismul de gestiune colectivă se acordă prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismului de gestiune colectivă.

 

Articolul 126 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor organismului de gestiune colectivă.

(2) Adunarea generală trebuie convocată cel puţin o dată pe an, numai după depunerea situaţiilor financiare ale organismului de gestiune colectivă, aferente exerciţiului financiar din anul precedent, conform prevederilor legale. Convocarea se face cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării, prin publicarea informaţiilor privind data, locul şi ordinea de zi, atât pe pagina de internet, precum şi prin orice alt mijloc de comunicare în masă, inclusiv electronic.

(3) În cazul în care la data stabilită pentru adunarea generală nu se întruneşte cvorumul statutar, următoarea adunare generală se va reconvoca după 15 zile. Hotărârile adunării generale reconvocate se vor lua cu majoritatea simplă a membrilor care şi-au exprimat votul.

(4) În intervalul de timp prevăzut la alin. (2), orice membru are dreptul să consulte, la sediul organismului de gestiune colectivă şi prin mijloace electronice:

   a) darea de seamă anuală;

   b) rapoartele anuale întocmite de directorul general, consiliul director, comisia permanentă specială privind accesul la informații, comisiile interne, consiliul de supraveghere și de comisia de cenzori;

   c) textul şi expunerile de motive ale fiecărui proiect de hotărâre ce urmează a fi supus aprobării adunării generale;

   d) salariile individuale ale angajaţilor;

   e) situaţia sumelor din conturile bancare, a plasamentelor şi a dobânzilor obţinute la închiderea ultimului exerciţiu financiar;

   f) situaţia privind categoriile de utilizatori, numărul notificărilor, numărul plătitorilor din fiecare categorie şi suma globală colectată de la fiecare categorie;

   g) situaţia litigiilor;

   h) orice tranzacţie sau eşalonare de plată a utilizatorilor aprobată de Consiliul Director.

(5) Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (4) se face pe bază de cerere scrisă şi cu limitarea accesului la datele personale ale angajaţilor organismului de gestiune colectivă.”

 

 

9.

Art. 127

Statutul organismului de gestiune colectivă trebuie să cuprindă dispoziţii cu privire la:

a)denumirea, domeniul şi obiectul activităţii, cu indicarea drepturilor pe care le administrează pe baza repertorului de opere, constituit în acest scop;

b)condiţiile în care se realizează gestionarea drepturilor pentru titularii acestora, pe baza principiului egalităţii de tratament;

c)drepturile şi obligaţiile membrilor în raporturile cu organismul de gestiune colectivă;

d)organele de administrare şi de reprezentare, atribuţiile şi funcţionarea acestora;

e)patrimoniul iniţial şi resursele economice prevăzute;

f)regulile aplicabile repartizării drepturilor încasate;

g)modalităţile de stabilire a comisionului datorat de titularii de drepturi organismului de gestiune colectivă, în vederea acoperirii cheltuielilor necesare funcţionării;

h)modalităţile de verificare a gestiunii economice şi financiare de către membri;

i)orice alte dispoziţii obligatorii potrivit legislaţiei în vigoare.

(1)Statutul organismului de gestiune colectivă trebuie să cuprindă dispoziţii cu privire la:

a)denumirea, domeniul şi obiectul de activitate şi drepturile pe care le gestionează pe baza repertoriului constituit în acest scop;

b)condiţiile în care se realizează gestionarea drepturilor pentru titularii acestora, pe baza principiului egalităţii de tratament;

c)drepturile şi obligaţiile membrilor în raporturile cu organismul de gestiune colectivă;

d)modalitatea de desemnare şi atribuţiile administratorului general responsabil de funcţionarea organismului de gestiune colectivă, precum şi ale organelor de administrare şi de reprezentare;

e)patrimoniul iniţial şi resursele economice prevăzute;

f)regulile aplicabile repartizării drepturilor colectate, proporţional cu utilizarea reală a repertoriului titularilor de drepturi, precum şi regulile privind regimul sumelor nerepartizate sau nerevendicate;

f)regulile aplicabile repartizării drepturilor colectate, proporţional cu utilizarea reală a repertoriului titularilor de drepturi, privind repartizarea drepturilor colectate pentru care nu se poate stabili repartizarea reală, precum şi regulile privind regimul sumelor nerepartizate sau nerevendicate;

g)reguli privind modalitatea de stabilire a metodologiilor ce urmează a fi negociate cu utilizatorii şi reguli privind reprezentarea în cadrul negocierilor;

h)modalităţile de verificare a gestiunii economice şi financiare de către membri;

i)modalităţile de stabilire a comisionului datorat de titularii de drepturi organismului de gestiune colectivă pentru acoperirea cheltuielilor necesare funcţionării;

j)orice alte dispoziţii obligatorii potrivit legislaţiei în vigoare.

(2)Din consiliul director al organismului de gestiune colectivă nu poate face parte administratorul general sau orice altă persoană care are calitatea de angajat retribuit al organismului. Nu au calitatea de angajaţi retribuiţi membrii organismului de gestiune colectivă care primesc indemnizaţie de participare la activităţile din cadrul organelor de conducere alese.

(3)Orice propunere de modificare a statutului se supune avizării, de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, cu cel puţin două luni înainte de adunarea generală a organismului de gestiune colectivă în cadrul căreia modificarea urmează să fie aprobată. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează acest aviz în termen de 10 zile de la solicitare, iar avizul se depune la instanţa judecătorească în vederea înregistrării modificării. În cazul în care avizul este negativ, acesta trebuie motivat.

(4)Orice modificare a statutului efectuată şi înregistrată la instanţa judecătorească fără avizul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor este nulă de drept.

 

Articolul 127 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Statutul organismului de gestiune colectivă cuprinde totalitatea prevederilor ce reglementează funcţionarea acestuia, şi care, sub sancţiunea nulităţii, trebuie să cuprindă dispoziţii cu privire la:

a)    denumirea, sediul, durata de funcţionare, membrii fondatori, patrimoniul iniţial şi resursele economice;

b)    domeniul şi obiectul de activitate;

c)    condiţiile în care se realizează gestionarea drepturilor pentru titularii acestora, pe baza principiului egalităţii de tratament;

d)    condiţiile de aderare şi cazurile de refuz privind acordarea calităţii de membru;

e)    modalitatea de revocare a mandatului de gestiune, de retragere a oricăror drepturi, categorii de drepturi, tipuri de opere sau alte obiecte protejate, precum şi data intrării în vigoare a revocării sau a retragerii;

f)      drepturile şi obligaţiile membrilor în raporturile cu organismul de gestiune colectivă;

g)    ponderea votului exprimat de membri în cadrul adunării generale, raportată la criteriile stabilte la art. 1261 alin. (5);

h)    drepturile şi obligaţiile entităţilor de gestiune independente în raporturile cu organismul de gestiune colectivă;

i)      modalitatea de stabilire şi de achitare a taxei de aderare şi a cotizaţiilor, în cazul în care acestea sunt prevăzute în sarcina membrilor;

j)      modalitatea de desemnare şi atribuţiile conducerii executive, respectiv a directorului general responsabil de funcţionarea organismului de gestiune colectivă, a membrilor comisiilor interne, precum şi a consiliului de supraveghere;

k)    regulile aplicabile repartizării remuneraţiilor colectate, proporţional cu utilizarea reală a repertoriului titularilor de drepturi, precum şi cele aplicabile drepturilor colectate pentru care nu se poate stabili utilizarea reală;

l)      nivelul minim de la care se poate face plata în cazul în care sumele repartizate sunt mai mici decât costurile gestiunii;

m)  reguli privind regimul sumelor nerepartizate sau nerevendicate;

n)    reguli privind modalitatea de stabilire a metodologiilor ce urmează a fi negociate cu utilizatorii, inclusiv reprezentarea în cadrul negocierilor;

o)    modalităţile de verificare a gestiunii economice şi financiare de către membri;

p)    modalităţile de stabilire a comisionului datorat de titularii de drepturi organismului de gestiune colectivă pentru acoperirea cheltuielilor necesare funcţionării;

q)    regulile generale privind investirea veniturilor organismului de gestiune colectivă;

r)     orice alte dispoziţii obligatorii potrivit legislaţiei în vigoare.

(2) Orice propunere de modificare a statutului se supune avizării Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu două luni înainte de adunarea generală a organismului de gestiune colectivă în cadrul căreia modificarea urmează să fie supusă aprobării. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează acest aviz în termen de 10 zile lucrătoare de la solicitare. În cazul în care avizul este negativ, acesta trebuie motivat. Procedura de acordare a avizului privind modificarea statutului se efectuează contra cost.

(3) În termen de 10 zile de la data desfăşurării adunării generale în cadrul căreia modificarea a fost aprobată, organismul de gestiune colectivă are obligaţia de a depune modificarea statutului, avizul şi hotărârea adunării generale la instanţa judecătorească, în vederea înregistrării modificării. Hotărârile judecătoreşti privind înregistrarea modificărilor la statut se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive.

(4) Orice modificare a statutului efectuată şi înregistrată la instanţa judecătorească fără avizul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor este nulă de drept.”

 

 

10.

Art. 129

 

(1)Mandatul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale, de autor şi conexe, este dat fie direct de către titularii unui drept de autor sau de drepturi conexe prin contracte scrise, fie prin contracte corespunzătoare încheiate cu organisme străine care gestionează drepturi similare.

(2)Dispoziţiile din titlul I (capitolul VII, secţiunea I) nu se aplică contractelor de mandat prevăzute la alin. (1).

(3)Orice titular al dreptului de autor sau al drepturilor conexe poate încredinţa prin contract exerciţiul drepturilor sale unui organism de gestiune colectivă, acesta din urmă fiind ţinut să accepte exercitarea acestor drepturi pe o bază colectivă, dacă gestiunea categoriei de drepturi în cauză intră în activitatea sa statutară.

(4)Organismele de gestiune colectivă nu pot fi abilitate să asigure exploatarea operelor şi a drepturilor conexe pentru care au primit un mandat de gestiune colectivă.

(1)Mandatul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale, de autor sau conexe, este acordat direct, prin contract scris de către titularii de drepturi.

(2)Fiecare titular de drepturi care a acordat un mandat organismului de gestiune colectivă are dreptul la un vot în cadrul adunării generale. Artiştii interpreţi sau executanţi care au participat la o execuţie sau o interpretare colectivă a unei opere au dreptul la un singur vot în cadrul adunării generale, prin reprezentantul desemnat conform procedurii prevăzute la art. 99 alin. (2).

(3)Mandatul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale, de autor sau conexe, poate fi acordat şi indirect de către titulari, prin contracte scrise, încheiate între organisme de gestiune colectivă din România şi organisme străine care gestionează drepturi similare, pe baza repertoriilor membrilor acestora. Mandatul indirect nu conferă drept de vot titularilor de drepturi.

(4)Orice titular de drepturi de autor sau de drepturi conexe poate încredinţa prin mandat administrarea drepturilor sale privind repertoriul propriu unui organism de gestiune colectivă. Organismul respectiv este obligat să accepte administrarea acestor drepturi pe baza gestiunii colective în limita obiectului său de activitate.

(5)Organismele de gestiune colectivă nu pot avea ca obiect de activitate utilizarea repertoriului protejat pentru care au primit un mandat de gestiune colectivă.

 

Articolul 129 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Mandatul de gestiune colectivă este acordat direct, prin contract scris, de către titularii de drepturi. Exercitarea gestiunii colective încredinţate prin contractul de mandat nu poate restrânge în nici un fel drepturile patrimoniale ale titularilor.

(2) Poate fi membru al unui organism de gestiune colectivă un titular de drepturi sau o entitate de gestiune independentă, inclusiv alte organisme de gestiune colectivă şi asociaţii de titulari de drepturi, care îndeplinesc condițiile de aderare prevăzute în statut. Organismul respectiv este obligat să accepte administrarea acestor drepturi pe baza gestiunii colective în limita obiectului său de activitate.

(3) Organismul de gestiune colectivă poate refuza acordarea calităţii de membru în cazul în care titularul:

   a) nu face dovada drepturilor pretinse;

   b) nu depune repertoriul de opere, interpretări şi execuţii artistice, fonograme, videograme şi alte obiecte protejate;

   c) nu indică ce drepturi patrimoniale, tipuri de opere sau alte obiecte protejate alege să îi fie gestionate de organismul de gestiune colectivă;

   d) este membru al altui organism de gestiune colectivă pentru aceleaşi drepturi asupra aceloraşi opere, interpretări şi execuţii artistice, fonograme, videograme şi alte obiecte protejate pentru care solicită gestionarea;

e) a pierdut anterior calitatea de membru al organismului de gestiune colectivă prin excludere;

   f) a fost condamnat, printr-o decizie rămasă definitivă, la pedeapsa cu amendă penală sau cu închisoarea, pentru infracţiuni prevăzute de legislaţia din domeniul proprietăţii intelectuale.

(4) În cazul în care situaţia prevăzută la alin. (3) lit. f) intervine ulterior aderării, calitatea de membru încetează la momentul la care organismul de gestiune colectivă a luat cunoştinţă de aceasta.

(5) În cuprinsul statutului organismelor de gestiune colectivă pot fi incluse și alte motive de refuz a acordării calităţii de membru, cu condiţia ca acestea să fie obiective, transparente şi nediscriminatorii. Refuzul acordării calităţii de membru se motivează în scris.

(6) Calitatea de membru al unui organism de gestiune colectivă nu se moşteneşte.”

 

 

11.

Art. 1291

În cazul gestiunii colective obligatorii, dacă un titular nu este asociat la nici un organism, competenţa revine organismului din domeniu, cu cel mai mare număr de membri. Revendicarea de către titularii de drepturi nereprezentaţi a sumelor cuvenite se poate face în termen de trei ani de la colectarea lor. După acest termen, sumele nerepartizate sau nerevendicate sunt utilizate potrivit hotărârii adunării generale. (la data 30-iul-2004 Art. 129 din titlul III, capitolul I, sectiunea II completat de Art. I, punctul 97. din Legea 285/2004 )

În cazul gestiunii colective obligatorii, dacă un titular nu este asociat la nici un organism, competenţa revine organismului din domeniu cu cel mai mare număr de membri. Revendicarea de către titularii de drepturi nereprezentaţi a sumelor cuvenite se poate face în termen de 3 ani de la data notificării. După acest termen sumele nerepartizate sau nerevendicate sunt utilizate potrivit hotărârii adunării generale. (la data 19-sep-2005 Art. 129^1 din titlul III, capitolul I, sectiunea II modificat de Art. I, punctul 43. din Ordonanta urgenta 123/2005 )

În cazul gestiunii colective obligatorii, dacă un titular nu este asociat la niciun organism, competenţa revine organismului din domeniu cu cel mai mare număr de membri. Revendicarea de către titularii de drepturi nereprezentaţi a sumelor cuvenite se poate face în termen de 3 ani de la data notificării. După acest termen, sumele nerepartizate sau nerevendicate sunt utilizate potrivit hotărârii adunării generale, cu excepţia cheltuielilor de administrare.

 

Articolul 1291 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) În cazul gestiunii colective obligatorii, dacă un titular nu este asociat la nici un organism, competenţa revine organismului din domeniu cu cel mai mare număr de membri. Revendicarea de către titularii de drepturi nereprezentaţi a sumelor cuvenite se poate face în termen de 3 ani de la data notificării. După acest termen, sumele nerepartizate sau nerevendicate sunt utilizate potrivit hotărârii adunării generale, cu excepţia cheltuielilor de administrare.

(2) Notificarea sumelor nerepartizate sau nerevendicate se face în scris şi electronic, inclusiv pe pagina proprie de internet a organismului de gestiune colectivă, în termen de 6 luni de la data colectării acestora şi va conţine cel puţin următoarele informaţii:

   a) titlul operei sau al obiectului protejat;

b) elementele de identificare ale artiştilor interpreţi şi executanţi, a fonogramelor sau a videogramelor;

c) denumirea utilizatorului şi data utilizării;

d) orice alte informaţii care ar putea facilita identificarea titularului de drepturi.

(3) Pentru identificarea şi localizarea titularilor de drepturi, în termen de trei luni de la data efectuării repartiţiei, organismul de gestiune colectivă pune informaţii privind operele şi alte obiecte protejate la dispoziţia:

   a) titularilor de drepturi pe care îi reprezintă sau a entităţilor care reprezintă titulari de drepturi;

   b) organismelor de gestiune colectivă din domeniul respectiv, cât şi celor cu care a încheiat acorduri de reprezentare;

   c) publicului, pe pagina proprie de internet.

(4) Pentru identificarea şi localizarea titularilor de drepturi, organismul de gestiune colectivă verifică evidenţele prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. h), precum şi orice alte evidenţe la care are acces.

(5) Sumele rămase nerepartizate după trecerea termenului de 3 ani de la data notificării sunt repartizate membrilor şi organismelor de gestiune colectivă din domeniu, proporţional cu sumele repartizate în perioada din care provin. Adunarea generală decide repartizarea acestor sume în prima şedinţă.”

 

 

12.

Art. 130

c)să încheie, în numele titularilor de drepturi sau pe baza mandatului acordat de organisme similare din străinătate, contracte generale cu organizatorii de spectacole, organismele de radiodifuziune, televiziune şi retransmitere prin cablu, având ca obiect autorizarea de reprezentare şi de difuzare a operelor sau a prestaţiilor actuale şi viitoare înscrise în repertoriul lor;

d)să reprezinte interesele membrilor lor, în ce priveşte exploatarea operelor acestora, în afara teritoriului României, prin încheierea de contracte bilaterale cu organisme similare din străinătate, precum şi prin afilierea la organisme internaţionale neguvernamentale din domeniu;

e)să încaseze sumele datorate de utilizatori şi să le repartizeze între titularii de drepturi, potrivit prevederilor din statut;

f)să informeze, la cerere, pe titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe despre modul de utilizare a drepturilor lor şi să le comunice raportul financiar anual şi raportul de verificare financiar-contabilă;

g)să acorde asistenţă de specialitate titularilor de drepturi şi să îi reprezinte în cadrul procedurilor legale ce privesc obiectul lor de activitate;

h)să îndeplinească orice altă activitate conform mandatului primit de la titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, în limitele obiectului lor de activitate; i) să ceară utilizatorilor comunicarea de informaţii şi înmânarea de documente indispensabile pentru determinarea cuantumului remuneraţiilor şi al taxelor pe care le colectează.

(2)Elaborarea tabelelor şi a metodologiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) se face pe baza negocierii lor cu reprezentanţii asociaţiilor patronale de utilizatori.

(1)Organismele de gestiune colectivă au următoarele obligaţii:

a)să acorde autorizaţii neexclusive utilizatorilor, la cererea acestora, efectuată înainte de utilizarea repertoriului protejat, în schimbul unei remuneraţii, prin licenţă neexclusivă, în formă scrisă;

b)să elaboreze metodologii pentru domeniile lor de activitate, cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite, ce trebuie negociate cu utilizatorii în vederea plăţii acestor drepturi, în cazul acelor opere al căror mod de exploatare face imposibilă autorizarea individuală de către titularii de drepturi;

c)să încheie, în numele titularilor de drepturi care le-au mandatat sau pe baza convenţiilor încheiate cu organisme similare din străinătate, contracte generale cu organizatorii de spectacole, organismele de radiodifuziune ori de televiziune sau cu distribuitorii de servicii de programe prin cablu, având ca obiect autorizarea de utilizare a repertoriului protejat;

c)să încheie, în numele titularilor de drepturi care le-au acordat mandat sau pe baza convenţiilor încheiate cu organisme similare din străinătate, contracte generale cu organizatorii de spectacole, cu utilizatorii care desfăşoară activităţi de comunicare publică, cu organismele de radiodifuziune ori de televiziune sau cu distribuitorii de servicii de programe prin cablu, având ca obiect autorizarea de utilizare a repertoriului protejat;

d)să protejeze interesele membrilor lor, în ceea ce priveşte gestionarea drepturilor cuvenite, ca urmare a utilizării repertoriului propriu, în afara teritoriului României, prin încheierea de contracte de reprezentare cu organismele similare din străinătate;

e)să colecteze sumele datorate de utilizatori şi să le repartizeze între titularii de drepturi, potrivit prevederilor din statut;

f)să asigure accesul propriilor membri la informaţiile privind orice aspect al activităţii de colectare a sumelor datorate de utilizatori şi de repartizare a acestora;

g)să acorde asistenţă de specialitate titularilor de drepturi şi să îi reprezinte în cadrul procedurilor legale, în limita obiectului lor de activitate;

h)să ceară utilizatorilor comunicarea de informaţii şi transmiterea documentelor necesare, în format scris şi electronic, pentru determinarea cuantumului remuneraţiilor pe care le colectează, în vederea repartizării; informaţiile şi documentele transmise vor fi însoţite de adresă de înaintare, purtând numele reprezentantului legal, semnătura şi ştampila;

h)să ceară utilizatorilor sau intermediarilor acestora comunicarea de informaţii şi transmiterea documentelor necesare pentru determinarea cuantumului remuneraţiilor pe care le colectează, precum şi informaţii privind operele utilizate, cu indicarea titularilor de drepturi, în vederea repartizării acestora; utilizatorii sau intermediarii acestora au obligaţia să furnizeze, în format scris şi electronic, în termen de 10 zile de la solicitare, informaţiile şi documentele solicitate, sub semnătura reprezentantului legal şi ştampilate;

i)să asigure transparenţa activităţii de gestiune colectivă în raporturile cu autorităţile publice care au drept de control şi, prin acestea, cu utilizatorii;

j)să îndeplinească orice altă activitate, conform mandatului special primit de la titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, în limitele obiectului lor de activitate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)Contractele de reprezentare încheiate de organismele similare din străinătate, prevăzute la alin. (1) lit. d), se încheie în formă scrisă, cu menţionarea modului de realizare a schimbului de informaţii privind repertoriul părţilor, a drepturilor gestionate, a duratei şi a modalităţilor de plată.

 

Articolul 130 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Organismele de gestiune colectivă au următoarele obligaţii:

   a) să acţioneze în interesul titularilor de drepturi reprezentaţi, şi să nu impună acestora obligaţii care nu sunt necesare în mod obiectiv pentru protecţia drepturilor şi a intereselor lor sau pentru gestionarea eficientă a drepturilor acestora;

   b) să acorde autorizaţii neexclusive utilizatorilor, la cererea acestora, efectuată înainte de utilizarea repertoriului protejat, în schimbul unei remuneraţii. Organismele de gestiune colectivă răspund în termen de maximum 10 zile la cererea acestora, indicând orice alte informaţii necesare. În cazul în care organismul de gestiune colectivă nu intenţionează să acorde licenţa neexclusivă pentru un anumit serviciu, va motiva refuzul în scris;

   c) să elaboreze metodologii pentru domeniile de activitate, cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite, ce trebuie negociate cu utilizatorii în vederea plăţii acestor drepturi, în cazul în care modul de exploatare face imposibilă autorizarea individuală de către titularii de drepturi;

   d) să încheie, în numele titularilor de drepturi care le-au acordat mandat sau pe baza convenţiilor încheiate cu organisme similare din străinătate, contracte generale cu organizatorii de spectacole, cu utilizatorii care desfăşoară activităţi de comunicare publică, cu organismele de radiodifuziune ori de televiziune sau cu distribuitorii de servicii de programe prin cablu, având ca obiect autorizarea de utilizare a repertoriului protejat;

   e) să colecteze sumele datorate de utilizatori, să le repartizeze şi să le plătească titularilor de drepturi, altor organisme de gestiune colectivă, inclusiv în temeiul acordurilor de reprezentare, potrivit prevederilor din statut;

   f) să ceară utilizatorilor sau intermediarilor acestora comunicarea de informaţii şi transmiterea documentelor necesare pentru determinarea cuantumului remuneraţiilor, precum şi informaţii privind operele utilizate, cu indicarea titularilor de drepturi, în vederea repartizării acestora. Utilizatorii sau intermediarii acestora au obligaţia să furnizeze, în format scris şi electronic, în termen de 10 zile de la solicitare, informaţiile şi documentele solicitate, ştampilate şi semnate de reprezentantul legal;

   g) să asigure tratament egal titularilor de drepturi, inclusiv titularilor ale căror drepturi le gestionează în temeiul unui acord de reprezentare, în privinţa comisionului de gestiune şi a regulilor privind colectarea, repartizarea şi plata remuneraţiilor;

   h) să actualizeze în permanenţă bazele de date conţinând lista de membri şi repertoriile;

   i) să asigure accesul propriilor membri la informaţiile privind orice aspect al activităţii de colectare a sumelor datorate de utilizatori şi de repartizare a acestora;

   j) să îndeplinească orice altă activitate, conform mandatului special primit de la titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, în limitele obiectului lor de activitate;

   k) să asigure titularilor de drepturi şi autorităţilor cu atribuţii de control şi supraveghere accesul la informaţiile privind orice aspect al activităţilor de colectare şi de repartizare a remuneraţiilor;

   l) să asigure transparenţa activităţii de gestiune colectivă în raporturile cu autorităţile publice, utilizatorii şi titularii de drepturi;

   m) să asigure corespondenţa cu utilizatorii, cu titularii de drepturi, cu entităţile, precum şi cu organismele de gestiune colectivă cu care are încheiate acorduri de reprezentare, prin orice mijloace, inclusiv electronice;

   n) să protejeze interesele membrilor lor, în ceea ce priveşte gestionarea drepturilor cuvenite, ca urmare a utilizării repertoriului propriu, în afara teritoriului României, prin încheierea de acorduri de reprezentare cu organismele similare din străinătate;

   o) să acorde asistenţă de specialitate titularilor de drepturi şi să îi reprezinte în cadrul procedurilor legale, în limita obiectului lor de activitate;

   p) să prezinte în sistemul informatic pe care îl dețin, date și informații actuale, corecte și complete în vederea organizării evidenței și a simplificării plății remuneraţiilor provenind din dreptul de autor și drepturile conexe de către utilizatori, precum și a repartiției remunerațiilor colectate. Informațiile existente în sistemul informatic al organismelor de gestiune colectivă sunt stabilite prin decizie a Directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor;

   q) să îndeplinească orice altă activitate, conform mandatului special primit de la titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, în limitele obiectului lor de activitate.

(2) Organismele de gestiune colectivă au obligaţia să publice, pe pagina proprie de Internet, următoarele informaţii actualizate:

a) statutul;

b) lista membrilor organelor de conducere centrale şi locale, componenţa comisiilor interne şi lista responsabililor locali;

c) informaţiile privind adunările generale desfășurate în ultimii 5 ani, cum ar fi: data şi locul convocării, ordinea de zi şi hotărârile adoptate;

   d) metodologiile în baza cărora colectează remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi, precum și deciziile prin care organismul de gestiune colectivă a fost desemnat colector. În cazul în care remunerațiile sunt colectate prin intermediul unui colector unic, se indică denumirea acestuia;

e) contractele standard de acordare a autorizaţiilor neexclusive;

   f) lista acordurilor de reprezentare încheiate cu alte organisme de gestiune colectivă, precum şi lista contractelor de reprezentare încheiate cu organismele similare din străinătate;

   g) procedurile de soluţionare a plângerilor şi situaţia litigiilor și a medierilor;

h) modalităţile de colectare şi persoanele responsabile de această activitate, pe plan local şi central;

i) lista membrilor;

   j) programul de lucru; 

k) alte date necesare informării membrilor.

(3) Organismele de gestiune colectivă au obligaţia să pună la dispoziţia organismelor de gestiune colectivă cu care au încheiate acorduri de reprezentare, prin orice mijloace, inclusiv electronice, cel puțin o dată pe an, la sfârşitul exerciţiului financiar, şi la cerere ori de căte ori îi este solicitat, cel puțin următoarele informații, pentru perioada la care se referă informaţiile:

   a) sumele repartizate, sumele plătite, defalcate pe categorii de drepturi gestionate şi pe tipuri de utilizări pentru drepturile pe care le gestionează în temeiul unui acord de reprezentare, precum şi orice sume repartizate şi neplătite, pentru orice perioadă;

   b) comisionul de gestiune reţinut și orice alte reţineri stabilite prin acordul de reprezentare;

   c) informaţii privind orice licenţe acordate sau refuzate cu privire la opere şi alte obiecte protejate care fac obiectul acordului de reprezentare;

   d) hotărâri adoptate de adunarea generală a membrilor, în măsura în care aceste hotărâri sunt pertinente pentru gestiunea drepturilor în temeiul acordului de reprezentare.

(4) Contractele de reprezentare încheiate de organismele similare din străinătate, prevăzute la alin. (1) lit. n), se încheie în formă scrisă, cu menţionarea modului de realizare a schimbului de informaţii privind repertoriul părţilor, a drepturilor gestionate, a duratei şi a modalităţilor de plată.

(5) Organismele de gestiune colectivă au obligaţia să pună la dispoziţia titularilor de drepturi prin orice mijloace, inclusiv electronice, o dată pe an, la sfârşitul exerciţiului financiar, şi la cerere ori de căte ori îi este solicitat, cel puțin următoarele informații:

   a) orice date de contact pe care organismul de gestiune colectivă a fost autorizat de către titularul de drepturi să le utilizeze pentru identificarea şi localizarea titularului de drepturi;

   b) sumele repartizate titularului de drepturi, defalcate pe categorii de drepturi gestionate și pe tipuri de utilizări;

   c) cuantumul sumelor plătite de organismul de gestiune colectivă titularului de drepturi, defalcate pe categorii de drepturi gestionate și pe tipuri de utilizări;

   d) perioada în care  au  avut  loc  utilizările care  corespund sumelor repartizate și plătite titularului de drepturi, cu excepția cazurilor în care organismul de gestiune colectivă nu  poate  furniza  aceste informații din  rațiuni  obiective, legate de raportările efectuate de către utilizatori;

   e) comisionul de gestiune reţinut defalcat pe categorii de drepturi gestionate și pe tipuri de utilizări;

f) orice rețineri în scopuri sociale, culturale sau educaționale;

   g) orice remuneraţii repartizate titularului de drepturi şi neplătite, pentru orice perioadă.

(6) În cazul în care un organism de gestiune colectivă are drept membri entități responsabile cu repartizarea sumelor către titularii de drepturi, acesta pune la dispoziţia enităților informațiile prevăzute la alin. (5).

(7) Organismele de gestiune colectivă au obligaţia să pună la dispoziţia titularilor de drepturi, membri sau nemembri, care au o legătură directă cu acestea, a utilizatorilor, precum şi a organismelor de gestiune colectivă cu care are încheiate acorduri de reprezentare, prin orice mijloace, inclusiv electronice, o dată pe an, la sfârşitul exerciţiului financiar, şi la cerere, ori de căte ori îi este solicitat, cel puțin următoarele informații:

   a) operele sau alte obiecte protejate pe care le reprezintă, drepturile pe care le gestionează în mod direct sau prin acorduri de reprezentare şi teritoriile acoperite;

   b) tipurile de opere sau alte obiecte protejate pe care le reprezintă, drepturile pe care le gestionează şi teritoriile acoperite, în situația în care, din cauza domeniului activităţii desfăşurate de organismul de gestiune colectivă, astfel de opere sau alte obiecte protejate prevăzute la lit. a) nu pot fi stabilite.”

 

 

13.

Art. 131

(1)Tabelele şi metodologiile prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. b) se negociază în cadrul unei comisii constituite din:

a)câte un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectivă, care funcţionează într-un domeniu;

b)câte un reprezentant al principalelor asociaţii patronale ale utilizatorilor dintr-un domeniu.

(2)Organismele de gestiune colectivă, precum şi asociaţiile patronale ale utilizatorilor, reprezentate în comisie, pentru fiecare domeniu, se desemnează de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.

(3)Tabelele şi metodologiile negociate se prezintă pentru avizare Oficiului Român pentru Drepturile de Autor care, în termen de 30 de zile, le înaintează spre aprobare Guvernului.

(4)În situaţia în care, în urma negocierilor, comisia nu a putut stabili, în termen de 90 de zile de la data constituirii ei, tabelele şi metodologiile, acestea se prezintă pentru mediere Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. În vederea medierii, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor convoacă părţile care au negociat, analizează punctele de vedere ale acestora şi decide forma definitivă a tabelelor şi a metodologiilor, pe care le înaintează Guvernului spre aprobare, în termen de 30 de zile de la data primirii.

(5)Tabelele şi metodologiile aprobate prin hotărâre a Guvernului sunt obligatorii şi pentru utilizatorii care nu au participat la negocieri.

(6)Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate fi sesizat cu o nouă cerere de avizare a tabelelor şi a metodologiilor, în vederea modificării lor, de către oricare dintre părţile care le-au negociat, dar nu mai devreme de 3 ani de la aprobarea lor, în ceea ce priveşte remuneraţiile stabilite procentual.

(7)Remuneraţiile stabilite în sumă fixă se pot modifica periodic de către organismele de gestiune colectivă, o dată cu indexarea veniturilor, stabilită la nivel naţional. Acestea devin efective începând cu luna următoare comunicării lor către utilizatori.

(1)În vederea iniţierii procedurilor de negociere, organismele de gestiune colectivă trebuie să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere, însoţită de metodologiile propuse a fi negociate, potrivit prevederilor art. 130 alin. (1) lit. b).

(1)În vederea iniţierii procedurilor de negociere, organismele de gestiune colectivă trebuie să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere, însoţită de metodologiile propuse a fi negociate, potrivit prevederilor art. 130 alin. (1) lit. a).

(2)Metodologiile se negociază în cadrul unei comisii constituite prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de maximum cinci zile de la primirea cererii de iniţiere a procedurilor de negociere. Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectivă. Comisia de negociere este constituită din:

a)câte un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectivă, care funcţionează pentru câte o categorie de drepturi;

b)câte un reprezentant al principalelor structuri asociative ale utilizatorilor, numit dintre acestea, sau, în lipsa acestora, câte un reprezentant al primilor trei utilizatori majori din domeniu, stabiliţi pe baza cifrei de afaceri, precum şi al societăţilor publice de radiodifuziune şi de televiziune, după caz.

(2)Metodologiile se negociază în cadrul unei comisii constituite prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de maximum 5 zile de la primirea cererii de iniţiere a procedurilor de negociere. Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectivă. Comisia de negociere este constituită din:

a)câte un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectivă, care funcţionează pentru câte o categorie de drepturi, pe de o parte;

b)câte un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de utilizatori, numit dintre acestea, şi câte un reprezentant al primilor 3 utilizatori majori, stabiliţi pe baza cifrei de afaceri şi a cotei de piaţă a acestora în domeniu, cu condiţia ca acestea să fie declarate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pe propria răspundere, precum şi al societăţilor publice de radiodifuziune şi de televiziune, după caz, pe de altă parte. (la data 19-sep-2005 Art. 131, alin. (2) din titlul III, capitolul I, sectiunea III modificat de Art. I, punctul 45. din Ordonanta urgenta 123/2005 )

b)câte un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de utilizatori naţionali, numit dintre acestea, cu condiţia ca acestea să fie declarate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pe propria răspundere, câte un reprezentant al primilor 3 utilizatori majori şi câte un reprezentant a două structuri asociative reprezentative ale utilizatorilor locali sau, în lipsa acestora, a doi reprezentanţi ai utilizatorilor locali, stabiliţi pe baza cifrei de afaceri şi a cotei de piaţă a acestora în domeniu, precum şi al societăţilor publice de radiodifuziune şi de televiziune, după caz, pe de altă parte.

(3)În vederea desemnării în cadrul comisiei menţionate la alin. (2), organismele de gestiune colectivă vor depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, o dată cu metodologiile, lista structurilor asociative ale utilizatorilor sau pe cea a utilizatorilor majori, care urmează a fi convocaţi pentru negocieri, precum şi elementele de identificare a acestora.

(3)În vederea desemnării în cadrul comisiei prevăzute la alin. (2), organismele de gestiune colectivă vor depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, odată cu metodologiile, lista structurilor asociative ale utilizatorilor şi pe cea a utilizatorilor majori, care urmează a fi convocaţi pentru negocieri, precum şi elementele de identificare a acestora.

(4)Decizia de desemnare a comisiei de negociere se comunică părţilor prin scrisoare recomandată, împreună cu propunerea de metodologii depusă de organismele de gestiune colectivă.

 

Articolul 131 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) În vederea iniţierii procedurilor de negociere a metodologiilor, organismele de gestiune colectivă, precum și utilizatorii și structurile asociative ale utilizatorilor menţionaţi la alin. (3) lit. b) și c) trebuie să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere, însoţită de lista părţilor propuse pentru negociere și elementele de identificare ale acestora, metodologiile propuse a fi negociate precum şi dovada notificării acestora în vederea negocierii. Nedepunerea listei sau depunerea unei liste incomplete, precum şi lipsa dovezii notificării atrag respingerea cererii de iniţiere a procedurilor de negociere.

(2) În sensul prezentei legi, prin utilizator se înțelege orice persoană fizică sau juridică care nu acționează în calitate de consumator și care întreprinde acțiuni condiționate atât de autorizarea de către titularii de drepturi, cât și de remunerarea sau plata unor compensații către aceștia.

(3) Metodologiile se negociază în cadrul unei comisii constituite prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea cererii de iniţiere a procedurilor de negociere. Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala entităţii solicitante. Comisia de negociere este constituită din:

   a) câte un reprezentant al fiecărui organism de gestiune colectivă, care funcţionează pentru câte un domeniu de creație și pentru o categorie de drepturi, cu respectarea dispozițiilor art. 1311 alin. (1);

b) câte un reprezentant al structurilor asociative reprezentative la nivel național şi câte un reprezentant al primilor 3 utilizatori majori, stabiliţi pe baza cifrei de afaceri, cu condiția ca acestea să fie declarate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pe propria răspundere. Instituțiile publice, inclusiv societăţile publice de radiodifuziune și de televiziune, care fac parte din comisia de negociere, sunt exceptate de la declararea cifrei de afaceri;

c) câte un reprezentant al structurilor asociative reprezentative la nivel local, sau, în lipsa acestora, a reprezentanților a doi utilizatori locali notificați de organismele de gestiune colectivă și care depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor acordul de participare în respectiva comisie.

(4) În funcţie de propunerea primită în vederea emiterii deciziei de constituire a comisiei de negociere, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate convoca și desemna în comisia de negociere orice entitate pe care o consideră a avea un interes legitim.

(5) Decizia de desemnare a comisiei de negociere se comunică părţilor prin scrisoare recomandată, împreună cu propunerea de metodologii depusă de entitatea solicitantă.”

 

 

14.

Art. 1311

(1)Metodologiile se negociază de către organismele de gestiune colectivă cu reprezentanţii prevăzuţi la art. 131 alin. (2) lit. b), ţinându-se seama de următoarele criterii principale:

a)categoria titularilor de drepturi, membri sau nemembri, şi domeniul pentru care se poartă negocierea;

b)categoria de utilizatori pe care îi reprezintă la negocieri structurile asociative sau ceilalţi utilizatori desemnaţi să negocieze;

c)repertoriul, confirmat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, gestionat de organismul de gestiune colectivă, pentru membrii proprii, precum şi pentru membrii altor organisme străine similare, în baza contractelor de reprezentare;

d)proporţia utilizării repertoriului gestionat de un organism de gestiune colectivă;

e)proporţia utilizărilor pentru care utilizatorul a îndeplinit obligaţiile de plată prin contracte directe cu titularii de drepturi;

f)veniturile obţinute de utilizatori din activitatea care utilizează repertoriul ce face obiectul negocierii;

g)cheltuielile ocazionate de utilizare, în cazul în care nu există venituri.

(2)Organismele de gestiune colectivă pot solicita, de la aceeaşi categorie de utilizatori, cu excepţia distribuitorilor prin cablu, tarife forfetare sau procentuale între 1 % şi 10 %, pentru drepturile de autor şi, respectiv, între 0,5 % şi 3 %, pentru drepturile conexe, raportate la veniturile obţinute de utilizatori din activitatea care utilizează repertoriul, iar, în lipsa acestor venituri, la cheltuielile ocazionate de utilizare.

(2)Organismele de gestiune colectivă pot solicita de la aceeaşi categorie de utilizatori remuneraţii forfetare sau procentuale raportate la veniturile obţinute de utilizatori din activitatea care utilizează repertoriul, iar în lipsa acestor venituri, la cheltuielile ocazionate de utilizare. (la data 19-sep-2005 Art. 131^1, alin. (2) din titlul III, capitolul I, sectiunea III modificat de Art. I, punctul 46. din Ordonanta urgenta 123/2005 )

(3)Tarifele forfetare sau procentuale prevăzute la alin. (2) pot fi solicitate numai dacă şi în măsura în care drepturile de autor sau drepturile conexe protejate se află în termenele de protecţie prevăzute de lege.

(3)Remuneraţiile forfetare sau procentuale prevăzute la alin. (2) pot fi solicitate numai dacă şi în măsura în care sunt utilizate opere pentru care drepturile de autor sau drepturile conexe protejate se află în termenele de protecţie prevăzute de lege. (la data 19-sep-2005 Art. 131^1, alin. (3) din titlul III, capitolul I, sectiunea III modificat de Art. I, punctul 46. din Ordonanta urgenta 123/2005 )

(4)Remuneraţiile datorate titularilor de drepturi, potrivit prevederilor alin. (2) şi (3), se calculează prin aplicarea procentelor negociate la acea parte din veniturile obţinute de utilizatori, corespunzătoare ponderii utilizării repertoriului protejat în activitatea utilizatorilor.

(4)În cazul în care gestiunea colectivă este obligatorie conform prevederilor art. 1231, metodologiile se negociază fără a se ţine seama de criteriile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi e), repertoriile fiind considerate repertorii extinse. (la data 19-sep-2005 Art. 131^1, alin. (4) din titlul III, capitolul I, sectiunea III modificat de Art. I, punctul 46. din Ordonanta urgenta 123/2005 )

(1)Metodologia se negociază de către organismele de gestiune colectivă cu reprezentanţii prevăzuţi la art. 131 alin. (2) lit. b), ţinându-se seama de următoarele criterii principale:

a)categoria titularilor de drepturi, membri sau nemembri, şi domeniul pentru care se poartă negocierea;

b)categoria de utilizatori pe care îi reprezintă la negocieri structurile asociative sau ceilalţi utilizatori desemnaţi să negocieze;

c)repertoriul, confirmat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, gestionat de organismul de gestiune colectivă, pentru membrii proprii, precum şi pentru membrii altor organisme străine similare, în baza contractelor de reprezentare;

d)proporţia utilizării repertoriului gestionat de un organism de gestiune colectivă;

e)proporţia utilizărilor pentru care utilizatorul a îndeplinit obligaţiile de plată prin contracte directe cu titularii de drepturi;

f)veniturile obţinute de utilizatori din activitatea care utilizează repertoriul ce face obiectul negocierii;

g)în cazul în care nu există venituri se va folosi practica europeană în domeniu;

h)practica europeană privind rezultatele negocierilor dintre utilizatori şi organismele de gestiune colectivă.

i)în cazul radiodifuzorilor, remuneraţiile se stabilesc prin negocieri, în condiţii de predictibilitate şi proporţionalitate, cu potenţialii receptori ai emisiunilor, astfel încât utilizatorii să poată avea reprezentarea obligaţiilor de plată la începutul fiecărui an fiscal.

(2)Organismele de gestiune colectivă pot solicita de la aceeaşi categorie de utilizatori remuneraţii forfetare sau procentuale, raportate la veniturile obţinute de utilizatori din activitatea în cadrul căreia se utilizează repertoriul, cum ar fi: radiodifuzare, retransmitere prin cablu sau comunicare publică, ţinând cont de practica europeană privind rezultatele negocierilor dintre utilizatori şi organismele de gestiune colectivă. Pentru activitatea de radiodifuzare, remuneraţiile procentuale se vor stabili diferenţiat, direct proporţional cu ponderea utilizării repertoriului gestionat colectiv în această activitate, iar în lipsa veniturilor, în funcţie de cheltuielile ocazionate de utilizare.

(3)Remuneraţiile forfetare sau procentuale, prevăzute la alin. (2), pot fi solicitate numai dacă şi în măsura în care sunt utilizate opere pentru care drepturile de autor sau drepturile conexe protejate se află în termenele de protecţie prevăzute de lege.

(4)În cazul în care gestiunea colectivă este obligatorie conform prevederilor art. 1231, metodologiile se negociază fără a se ţine seama de criteriile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi e), repertoriile fiind considerate repertorii extinse.

 

Articolul 1311 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Metodologia se negociază de către organismele de gestiune colectivă cu reprezentanţii prevăzuţi la art. 131 alin. (3) lit. b) şi c), ţinându-se seama de următoarele criterii principale:

   a) categoria titularilor de drepturi, tipurile de opere şi alte obiecte protejate, şi domeniul pentru care se poartă negocierea;

   b) categoria de utilizatori pe care îi reprezintă la negocieri structurile asociative sau ceilalţi utilizatori desemnaţi să negocieze;

c) repertoriul gestionat de organismul de gestiune colectivă, pentru membrii proprii, precum şi pentru membrii altor organisme străine similare, în baza contractelor de reciprocitate;

   d) proporţia utilizării repertoriului gestionat de un organism de gestiune colectivă;

   e) proporţia utilizărilor pentru care utilizatorul a îndeplinit obligaţiile de plată prin contracte directe cu titularii de drepturi;

   f) veniturile obţinute de utilizatori din activitatea care utilizează repertoriul ce face obiectul negocierii; 

   g) în cazul în care nu există venituri se va folosi practica europeană în domeniu; 

   h) practica europeană privind rezultatele negocierilor dintre utilizatori şi organismele de gestiune colectivă.

(2) Tarifele pentru drepturile exclusive și drepturile la remunerație trebuie să fie rezonabile în raport cu valoarea economică a utilizării drepturilor în cauză, şi ținând seama de caracteristicile și de sfera de utilizare a operelor și a altor obiecte protejate, precum și de valoarea economică a serviciului prestat de organismul de gestiune colectivă. Organismele de gestiune colectivă informează utilizatorii cu privire la criteriile utilizate la stabilirea acestor tarife.

(3) Organismele de gestiune colectivă pot solicita de la aceeaşi categorie de utilizatori remuneraţii forfetare sau procentuale, raportate la veniturile obţinute de utilizatori din activitatea în cadrul căreia se utilizează repertoriul, cum ar fi: radiodifuzare, retransmitere prin cablu sau comunicare publică, ţinând cont și de practica europeană privind rezultatele negocierilor dintre utilizatori şi organismele de gestiune colectivă. Pentru activitatea de radiodifuzare, remuneraţiile procentuale se vor stabili diferenţiat, direct proporţional cu ponderea utilizării repertoriului gestionat colectiv în această activitate, iar în lipsa veniturilor, în funcţie de cheltuielile ocazionate de utilizare.”

 

 

15.

Art. 1312

(1)Negocierea metodologiilor se desfăşoară conform programului stabilit între părţi pe o durată de maximum 45 de zile calendaristice de la data constituirii comisiei.

(1)Negocierea metodologiilor se desfăşoară conform programului stabilit între cele două părţi, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii comisiei.

(2)Înţelegerea părţilor cu privire la metodologiile negociate se consemnează într-un protocol care se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Protocolul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 5 zile de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat şi tuturor importatorilor şi fabricanţilor de suporturi şi aparate pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată, conform art. 107.

(3)Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate fi solicitat, pentru iniţierea procedurii de arbitraj efectuate de către arbitri, în următoarele situaţii:

a)entităţile care alcătuiesc o parte ce urmează să participe la negociere nu au putut conveni asupra punctului de vedere comun ce trebuie prezentat celeilalte părţi;

b)cele două părţi aflate în negociere nu au putut conveni o formă unică a metodologiei în termenul prevăzut la alin. (1);

c)organismele de gestiune colectivă nu au putut conveni încheierea unui protocol de repartizare a remuneraţiilor şi de stabilire a comisionului datorat colectorului unic.

(4)Oficiul Român pentru Drepturile de Autor convoacă părţile în vederea desemnării, prin tragere la sorţi, a cinci arbitri titulari, care vor constitui completul de mediere, şi a trei arbitri de rezervă. Aceştia din urmă îi vor înlocui, în ordinea tragerii la sorţi, pe arbitrii titulari indisponibili. Desemnarea arbitrilor prin tragere la sorţi se face şi în cazul absenţei părţilor convocate.

(4)Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 5 zile de la solicitarea arbitrajului, convoacă părţile în vederea desemnării, prin tragere la sorţi, a 5 arbitri titulari, care vor constitui completul de arbitraj, şi a 3 arbitri de rezervă. Aceştia din urmă vor înlocui, în ordinea tragerii la sorţi, pe arbitrii titulari indisponibili. Desemnarea arbitrilor prin tragere la sorţi se face şi în cazul absenţei părţilor convocate. (la data 19-sep-2005 Art. 131^2, alin. (4) din titlul III, capitolul I, sectiunea III modificat de Art. I, punctul 47. din Ordonanta urgenta 123/2005 )

(4)Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 5 zile de la solicitarea arbitrajului, convoacă părţile în vederea desemnării, prin tragere la sorţi, a 5 arbitri titulari, care vor constitui completul de arbitraj, şi a 3 arbitri de rezervă. Aceştia din urmă îi vor înlocui, în ordinea tragerii la sorţi, pe arbitrii titulari indisponibili. Desemnarea arbitrilor prin tragere la sorţi se face şi în cazul absenţei părţilor convocate.

(5)Oficiul Român pentru Drepturile de Autor convoacă, la sediul său, arbitrii desemnaţi şi părţile, în vederea constituirii completului de mediere. Completul de mediere stabileşte onorariul, în limitele uzanţelor profesionale pentru activităţile arbitrale, primul termen şi locul medierii, şi informează părţile.

(5)Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 5 zile de la data desemnării arbitrilor, convoacă la sediul său arbitrii desemnaţi şi părţile în vederea constituirii completului de arbitraj. Completul de arbitraj stabileşte onorariul brut, dar nu mai mult de 3.000 lei (RON) pentru fiecare arbitru, primul termen, dar nu mai târziu de 5 zile, precum şi locul arbitrajului şi informează părţile. (la data 19-sep-2005 Art. 131^2, alin. (5) din titlul III, capitolul I, sectiunea III modificat de Art. I, punctul 47. din Ordonanta urgenta 123/2005 )

(5)Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 5 zile de la data desemnării arbitrilor, convoacă la sediul său arbitrii desemnaţi şi părţile, în vederea constituirii completului de arbitraj. Completul de arbitraj stabileşte: onorariul brut, prin negociere cu părţile, primul termen, dar nu mai târziu de 5 zile, precum şi locul arbitrajului şi informează părţile.

(6)Cele două părţi aflate în mediere, organismele de gestiune colectivă şi, respectiv, utilizatorii, contribuie, în mod egal, la plata onorariului stabilit de arbitri. Sumele se depun la casieria Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, înainte de primul termen de mediere. Neplata în termen atrage decăderea părţii care nu a achitat onorariul din dreptul de a propune probe şi de a formula concluzii pe durata medierii.

(6)Cele două părţi aflate în arbitraj, organismele de gestiune colectivă şi, respectiv, utilizatorii sau alţi plătitori contribuie în mod egal la plata onorariului. Sumele se depun la casieria Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, înainte de primul termen de arbitraj. Neplata în termen atrage decăderea părţii care nu a achitat onorariul din dreptul de a propune probe şi de a formula concluzii pe durata arbitrajului.

(7)Arbitrii au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la primul termen al medierii, să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor hotărârea cuprinzând forma finală a metodologiilor supuse medierii, în vederea comunicării către părţi. În mod excepţional, arbitrii pot solicita, motivat, Oficiului Român pentru Drepturile de Autor prelungirea acestui termen cu maximum 15 zile. Arbitrii îşi pot ridica onorariul de la casieria Oficiului Român pentru Drepturile de Autor numai după depunerea hotărârii arbitrale.

(7)Arbitrii au obligaţia ca în termen de 30 de zile de la primul termen al arbitrajului să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor hotărârea cuprinzând forma finală a metodologiilor supuse arbitrajului, în vederea comunicării către părţi. În mod excepţional, arbitrii pot solicita, motivat, Oficiului Român pentru Drepturile de Autor prelungirea acestui termen cu maximum 15 zile. Arbitrii îşi pot ridica onorariul de la casieria Oficiului Român pentru Drepturile de Autor numai după depunerea hotărârii arbitrale.

(8)Hotărârea arbitrală privind forma definitivă a metodologiilor se comunică părţilor de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Oficiului, prin decizie a directorului general, emisă în termen de cinci zile de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat şi nu se pot acorda reduceri la plata remuneraţiilor datorate, altele decât cele prevăzute în metodologiile publicate.

(9)În termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii arbitrale, părţile pot face apel împotriva acesteia la instanţa Curţii de Apel Bucureşti, care se va pronunţa asupra cauzei, în complet civil. Hotărârea arbitrală este executorie de drept până la pronunţarea soluţiei cu privire la menţinerea sau modificarea metodologiilor. Soluţia Curţii de Apel este definitivă şi irevocabilă, se comunică Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, prin decizie a directorului general, emisă în cinci zile de la data comunicării.

(9)În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii arbitrale părţile pot face apel împotriva acesteia la instanţa Curţii de Apel Bucureşti, care se va pronunţa asupra cauzei, în complet civil. Hotărârea arbitrală este executorie de drept până la pronunţarea soluţiei cu privire la menţinerea sau modificarea metodologiilor. Soluţia Curţii de Apel Bucureşti este definitivă şi irevocabilă, se comunică Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, prin decizie a directorului general, emisă în 5 zile de la data comunicării. (la data 19-sep-2005 Art. 131^2, alin. (9) din titlul III, capitolul I, sectiunea III modificat de Art. I, punctul 47. din Ordonanta urgenta 123/2005 )

(9)În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii arbitrale, părţile pot face apel împotriva acesteia la instanţa Curţii de Apel Bucureşti, care se va pronunţa asupra cauzei în complet civil. Hotărârea arbitrală este executorie de drept până la pronunţarea soluţiei cu privire la menţinerea sau modificarea metodologiilor. Soluţia Curţii de Apel Bucureşti este definitivă şi irevocabilă, se comunică Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, prin decizie a directorului general, emisă în termen de 5 zile de la data comunicării.

(10)Metodologiile negociate sau stabilite conform prevederilor alin. (1) -(9) nu sunt opozabile utilizatorilor care la data declanşării procedurii de negociere a metodologiilor se află în curs de negociere directă a unui contract de licenţă sau au încheiat deja aceste negocieri cu organismele de gestiune colectivă.

 

Articolul 1312 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Negocierea metodologiilor se desfăşoară conform programului stabilit între cele două părţi, pe o durată de maximum 60 de zile lucrătoare, de la data constituirii comisiei.

(2) Înţelegerea părţilor cu privire la metodologiile negociate se consemnează într-un protocol care se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Protocolul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala entității care a inițiat procedura de negociere, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat şi tuturor importatorilor şi fabricanţilor de suporturi şi aparate pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată, conform art. 107.

(3) În cazul în care părţile nu pot stabili metodologii prin negociere, acestea pot conveni să recurgă la o procedură de mediere facultativă. Această mediere este efectuată de unul sau mai mulţi mediatori aleşi de părţi, în aşa fel încât independenţa şi imparţialitatea lor să nu poată fi puse la îndoială. Mediatorii au ca sarcină să ajute negocierile şi pot să notifice o propunere părţilor.

(4) Pot face obiectul unei medieri, litigiile care privesc un organism de gestiune colectivă care acordă licenţe multiteritoriale pentru drepturile on-line asupra unor opere muzicale, cum ar fi:

   a) litigii cu un furnizor de servicii muzicale on-line existent sau potenţial referitoare la dispozițiile articolelor 1361 alin. (4), 1362, 1363 alin. (1) lit. a), b), c) și e) și alin. (3);

   b) litigii cu unul sau mai mulţi titulari de drepturi referitoare la dispozițiile articolelor 1361 alin. (4), şi art. 1362 – 1366;

   c) litigii cu un alt organism de gestiune colectivă referitoare la dispozițiile articolelor 1361 alin. (4), şi art. 1362 – 1365.

(5) În termen de 30 de zile lucrătoare de la prezentarea propunerii de către mediatori, părţile vor notifica mediatorii şi Oficiul Român pentru Drepturile de Autor privind respingerea propunerii sau acceptarea acesteia prin semnarea protocolului privind metodologiile. Notificarea propunerii, precum şi a acceptării sau respingerii acesteia se face în conformitate cu regulile aplicabile notificării actelor juridice. Acceptarea de către toate părţile este prezumată în cazul în care nici una dintre ele nu a notificat respingerea propunerii în acest termen.

(6) În cazul în care părţile nu au putut conveni asupra metodologiei prin negociere sau nu au acceptat propunerea prevăzută la alin. (3), părţile sunt obligate să se adreseze, în termen de maximum 10 zile de la expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) sau (5), Tribunalului București, care se va pronunţa asupra cauzei în complet civil. Soluţia este supusă recursului. Hotărârea pronunţată de Tribunalul Bucureşti este executorie de drept până la pronunţarea soluţiei cu privire la menţinerea sau modificarea metodologiei sau a listei prevăzute la art. 107.

(7) Hotărârea pronunțată în recurs se comunică părţilor şi se publică în Monitorul Oficial al României Partea I, pe cheltuiala Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, prin decizie a directorului general, emisă în termen de cinci zile lucrătoare de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat şi nu se pot acorda reduceri la plata remuneraţiilor datorate, altele decât cele prevăzute în metodologiile publicate.

(8) Metodologiile negociate sau stabilite conform prevederilor alin. (1)-(6) nu sunt opozabile utilizatorilor care la data declanșării procedurii de negociere a metodologiilor se află în curs de negociere directă a unui contract de licență sau au încheiat deja aceste negocieri cu organismele de gestiune colectivă.”

 

 

16.

Art. 1313

Organismele de gestiune colectivă sau, după caz, structurile asociative ale utilizatorilor, utilizatorii majori ori societăţile publice de radiodifuziune sau de televiziune pot formula o nouă cerere de iniţiere a procedurilor de negociere a tarifelor şi metodologiilor numai după trei ani de la data publicării lor în formă definitivă în Monitorul Oficial al României, Partea I. Până la publicarea noilor metodologii, rămân valabile vechile metodologii.

(1)Organismele de gestiune colectivă sau, după caz, structurile asociative ale utilizatorilor, utilizatorii majori, societăţile publice de radiodifuziune sau de televiziune pot formula o nouă cerere de iniţiere a procedurilor de negociere a tarifelor şi metodologiilor numai după 3 ani de la data publicării lor în formă definitivă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2)În cazul negocierilor prevăzute de art. 107 alin. (4), oricare dintre părţi poate formula o nouă cerere de iniţiere a procedurilor de negociere a metodologiilor numai după 2 ani de la data publicării acestora în formă definitivă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

La articolul 1313 alineatele (1) si (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(1) Organismele de gestiune colectivă, precum și utilizatorii și structurile asociative ale utilizatorilor indicați la art. 131 alin. (3) lit. b) și c) pot formula o nouă cerere de iniţiere a procedurilor de negociere a tarifelor şi metodologiilor numai după 3 ani de la data publicării lor în formă definitivă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În cazul negocierilor prevăzute de art. 107 alin. (4), oricare dintre părţi poate formula o nouă cerere de iniţiere a procedurilor de negociere a metodologiilor numai după 3 ani de la data publicării acestora în formă definitivă în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

 

17.

Art. 133

(2)În situaţia în care există mai multe organisme de gestiune colectivă pentru un singur domeniu de titulari de drepturi, organismele beneficiare stabilesc, printr-un protocol care se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala acestora, următoarele:

a)criteriile repartizării între organisme a remuneraţiei;

b)organismul de gestiune colectivă care urmează să fie numit dintre acestea, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, drept colector în domeniul titularilor de drepturi în cauză;

c)modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colector.

(2)În situaţia în care există mai multe organisme de gestiune colectivă pentru acelaşi domeniu de creaţie, iar drepturile gestionate sunt din categoria celor prevăzute la art. 1232, organismele beneficiare stabilesc, printr-un protocol care se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala acestora, următoarele:

a)criteriile repartizării între organisme a remuneraţiei;

b)organismul de gestiune colectivă care urmează să fie numit dintre acestea, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, drept colector în domeniul titularilor de drepturi în cauză;

c)modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colector.

(5)La expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (3), oricare dintre organismele de gestiune colectivă poate solicita Oficiului Român pentru Drepturile de Autor iniţierea procedurii de arbitraj efectuate de către arbitri, pentru stabilirea criteriilor privind repartizarea remuneraţiei între categoriile de beneficiari. Procedura de arbitraj, precum şi etapele ulterioare sunt cele prevăzute la art. 1312 alin. (3)-(9).

 

La articolul 133 alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) În situaţia în care există mai multe organisme de gestiune colectivă pentru acelaşi domeniu de creaţie, iar drepturile gestionate sunt din categoria celor prevăzute la art. 1231, organismele beneficiare stabilesc, printr-un protocol care se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala acestora, următoarele:

   a) criteriile repartizării între organisme a remuneraţiei;

   b) organismul de gestiune colectivă care urmează să fie numit dintre acestea, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, drept colector în domeniul titularilor de drepturi în cauză;

   c) modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colector.

…………….

(5) La expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (3), oricare dintre organismele de gestiune colectivă poate recurge la procedura de mediere prevazută la art. 1312 alin. (3) sau se poate adresa Tribunalului București, care se va pronunţa asupra cauzei în complet civil.”

 

18.

Art. 137

(1)Oficiul Român pentru Drepturile de Autor funcţionează ca organ de specialitate în subordinea Guvernului, fiind autoritate unică de reglementare, evidenţă prin registre naţionale, supraveghere, autorizare, arbitraj şi constatare tehnico-ştiinţifică în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe.

 

La articolul 137 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor funcţionează ca organ de specialitate în subordinea Guvernului, fiind autoritate unică de reglementare, evidenţă prin registre naţionale, supraveghere, autorizare şi constatare tehnico – ştiinţifică în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe.”

 

 

19.

Art. 138

Atribuţiile Oficiului Român pentru Drepturile de Autor sunt următoarele:

a)organizează şi administrează evidenţa repertoriului de opere şi de autori primit de la organismele de gestiune colectivă pentru drepturile de autor şi drepturile conexe;

b)acordă avize pentru constituirea ca persoane juridice, în condiţiile legii, a organismelor de gestiune colectivă şi urmăreşte aplicarea legislaţiei de către organismele a căror constituire a avizat-o;

c)avizează, în condiţiile legii, elaborarea şi negocierea tabelelor şi a metodologiilor stabilite de organismele de gestiune colectivă cu asociaţiile patronale de utilizatori;

d)exercită, la cererea şi pe cheltuiala titularilor unor drepturi protejate, funcţii de observare şi de control asupra activităţilor ce pot da naştere la încălcări ale legislaţiei dreptului de autor şi a drepturilor conexe;

e)intervine, pe cale de mediere, în negocierile dintre organismele de gestiune colectivă şi utilizatori, potrivit art. 131 alin. (4);

f)încheie procese-verbale de constatare a încălcărilor legii, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală, şi sesizează organele competente în cazul infracţiunilor pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu;

g)elaborează programe de instruire, de formare practică şi teoretică în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe;

h)întreţine relaţii cu organizaţiile de specialitate similare şi cu organizaţiile internaţionale din domeniu, la care statul român este parte.

(1)Atribuţiile Oficiului Român pentru Drepturile de Autor sunt următoarele:

a)reglementează activitatea din domeniu, prin decizii ale directorului general;

b)elaborează proiecte de acte normative în domeniul său de activitate;

c)ţine evidenţa repertoriilor transmise de organismele de gestiune colectivă;

d)organizează şi administrează, contra cost, înregistrarea, în registrele naţionale şi în alte evidenţe naţionale specifice, prevăzute de lege;

e)avizează constituirea şi supraveghează funcţionarea organismelor de gestiune colectivă;

f)avizează, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, potrivit legii, înscrierea în Registrul aflat la grefa judecătoriei, a asociaţiilor şi fundaţiilor constituite în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe, inclusiv în ceea ce priveşte asociaţiile pentru combaterea pirateriei;

g)controlează din oficiu, pe cheltuială proprie, respectarea legislaţiei din domeniu şi aplică sancţiuni contravenţionale potrivit legii;

h)controlează funcţionarea organismelor de gestiune colectivă şi stabileşte măsurile de intrare în legalitate sau aplică sancţiuni, după caz;

i)controlează la cerere, pe cheltuiala titularilor unor drepturi protejate, activităţile care constituie încălcări ale legislaţiei în domeniu, şi aplică sancţiuni contravenţionale, potrivit legii;

j)încheie acte de constatare a infracţiunilor din domeniu, ridică mijloace materiale de probă şi le înaintează organelor de urmărire penală;

k)administrează baza de date, la nivel naţional, privind contravenţiile sancţionate în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe;

l)asigură secretariatul procedurilor de mediere desfăşurate potrivit legii;

m)efectuează, contra cost, constatări tehnico-ştiinţifice şi expertize, prin specialişti proprii, la solicitarea organelor de cercetare penală sau a instanţelor judecătoreşti;

n)desfăşoară activităţi de informare privind legislaţia din domeniu, pe cheltuială proprie, precum şi activităţi de instruire, pe cheltuiala celor interesaţi;

o)desfăşoară activităţi de reprezentare în relaţiile cu organizaţiile de specialitate similare şi cu organizaţiile internaţionale din domeniu, la care statul român este parte;

p)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

(2)Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc tarifele operaţiunilor ce pot fi efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, contra cost. (la data 30-iul-2004 Art. 138 din titlul III, capitolul II modificat de Art. I, punctul 109. din Legea 285/2004 )

(1)Principalele atribuţii ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor sunt următoarele:

h)controlează funcţionarea organismelor de gestiune colectivă şi stabileşte măsurile de intrare în legalitate sau aplică sancţiuni, după caz;

i)asigură secretariatul procedurilor de arbitraj desfăşurate potrivit legii;

j)efectuează constatări tehnico-ştiinţifice cu privire la caracterul original al produselor purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, la solicitarea organelor de cercetare penală;

 

La articolul 138 alineatul (1), literele h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

…………….

h) controlează funcţionarea organismelor de gestiune colectivă, inclusiv prin intermediul sistemului informatic al acestora şi stabileşte măsurile de intrare în legalitate sau aplică sancţiuni, după caz;

    i) controlează din oficiu, pe cheltuială proprie, respectarea legislaţiei din domeniu şi aplică sancţiuni contravenţionale potrivit legii;”

 

 

20.

Art. 1382

(1)Activitatea de control a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, prevăzută la art. 138 alin. (1) lit. h), se desfăşoară numai cu notificarea prealabilă a organismului de gestiune colectivă controlat, comunicându-se totodată şi obiectivele controlului. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate efectua controale generale o dată pe an, notificate cu 10 zile înainte de efectuarea controlului, precum şi controale punctuale privind probleme care fac obiectul unor reclamaţii, ori de câte ori este nevoie, notificate cu trei zile înainte.

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)Cu ocazia controalelor efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, administratorul general este obligat să prezinte orice documente şi informaţii solicitate de organele de control şi să predea copii după acestea, dacă sunt solicitate. Organele de control pot lua note explicative în legătură cu situaţiile constatate, atât administratorului general, cât şi altor persoane angajate.

 

(3)Concluziile organelor de control ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, împreună cu observaţiile administratorului general, se consemnează într-un proces-verbal.

 

 

 

(4)Pe baza concluziilor controlului, în cazul constatării unor nereguli, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate aplica sancţiuni contravenţionale în termen de 30 de zile de la constatare.

(4)Pe baza concluziilor controlului, în cazul constatării unor nereguli, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate decide comunicarea procesului-verbal către adunarea generală a organismului de gestiune colectivă în cauză care îl va dezbate în prima şedinţă ordinară.

 

Articolul 1382 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Activitatea de control a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, prevăzută la art. 138 alin. (1) lit. h), se desfăşoară numai cu notificarea prealabilă a organismului de gestiune colectivă controlat, comunicându-se totodată şi obiectivele controlului. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate efectua controale generale o dată pe an, notificate cu 10 zile înainte de efectuarea controlului, precum şi controale punctuale privind probleme care fac obiectul unor reclamaţii, ori de câte ori este nevoie, notificate cu trei zile înainte. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate efectua controlul activității organsimelor de gestiune colectivă, în comun cu reprezentanți ai Agenției Naționale de Administrație Fiscală. Reprezentanții acestor instituții au dreptul să verifice modul de evidență financiar-contabilă a tuturor operațiunilor de colectare, repartiție și plată a remunerațiilor cuvenite titularilor de drepturi, privind respectarea dispozițiilor art. 124 alin. (4) lit. b) c), d), f), g) și h) din prezenta lege.

(2) Cu ocazia controalelor efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, administratorul general este obligat să prezinte orice documente şi informaţii solicitate de organele de control şi să predea copii după acestea, dacă sunt solicitate. Organele de control pot lua note explicative în legătură cu situaţiile constatate, atât administratorului general, cât şi altor persoane angajate.

(3) Concluziile organelor de control ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, împreună cu observaţiile administratorului general, se consemnează într-un proces verbal. Procesul verbal de control poate fi contestat la Tribunalul București, care se va pronunţa asupra cauzei în complet civil. Soluţia este supusă recursului.

(4) Pe baza proceselor verbale de control, în cazul constatării unor nereguli, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate dispune, prin decizie a directorului general, măsurile și termenul pentru intrarea în legalitate, inclusiv refacerea repartițiilor sau modificarea statutului, precum și comunicarea procesului verbal către adunarea generală a organismului de gestiune colectivă în cauză, care îl va dezbate în prima ședință ordinară. Decizia poate fi atacată la instanţa de contecios administrativ.”

 

 

21.

Art. 1383

În cazul în care organismul de gestiune colectivă nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 124 şi 126 sau încalcă obligaţiile prevăzute la art. 130, 133, 134, 1341 sau 135, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate acorda organismului de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general, un termen pentru intrarea în legalitate. Decizia poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ. În cazul nerespectării deciziei rămase definitive, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor retrage avizul prevăzut la art. 125, până la schimbarea administratorului general de către adunarea generală.

În cazul în care organismul de gestiune colectivă nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 124 şi 126 ori încalcă obligaţiile prevăzute la art. 130, 133, 134, 1341, 135 sau art. 1382 alin. (2), Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate acorda organismului de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general, un termen pentru intrarea în legalitate. Decizia poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ. În cazul nerespectării deciziei rămase definitive, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor retrage temporar avizul prevăzut la art. 125. Retragerea temporară a avizului are ca efect suspendarea activităţii organismului de gestiune colectivă până la schimbarea administratorului general de către adunarea generală.

 

Articolul 1383, se modifică și avea următorul cuprins:

(1) În cazul în care organismul de gestiune colectivă nu respectă prevederile art. 123 alin. (4) lit. c), art. 123 alin. (6), art. 1263 alin. (2), art. 127 alin. (1), art. 1291 alin. (2), art. 1301 alin. (1) și art. 1302 alin. (7) ori încalcă obligaţiile prevăzute la art. 1263, art. 1264,   art. 1291 alin. (2), art. 130 alin. (1), (2), (3), (5) și (7), art. 1302 alin. (8), (9), (10), (11) și (15), art. 1303 și art. 1362 alin. (1), art. 1363, art. 1364 alin. (2) și (3), art. 1365 alin. (2) și art. 1382 alin. (2), Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control, poate acorda organismului de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general, un termen pentru intrarea în legalitate. Decizia poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ.

(2) În cazul în care organismul de gestiune colectivă încalcă obligaţiile prevăzute la 124 alin. (4) lit. d), g) și h), art. 127 alin. (2) și (3) și art. 1291 alin. (5), Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate retrage avizul prevăzut la art. 125 alin. (1), prin decizie a directorului general. Retragerea avizului are ca efect schimbarea directorului general al organismului de gestiune colectivă, precum și a membrilor consiliului director. Persoana schimbată din funcția de director general, precum și cele din consiliul director, nu mai pot ocupa timp de 5 ani această funcție, în cadrul niciunui organism de gestiune colectivă sau entitate de gestiune independentă. Decizia poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ.”

 

22.

Art. 1387

(2)

a)a deţinut în scop comercial mărfuri-pirat;

b)a utilizat în scop comercial servicii prin care încalcă drepturile protejate de prezenta lege;

c)a furnizat, în scop comercial, produse sau servicii utilizate în activităţi prin care se încalcă drepturile prevăzute de prezenta lege;

 

La articolul 1387 alineatul (2), literele a) – c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

…………….

a) a deţinut la scară comercială mărfuri pirat;

b) a utilizat la scară comercială servicii prin care încalcă drepturile protejate de prezenta lege;

c) a furnizat, la scară comercială, produse sau servicii utilizate în activităţi prin care se încalcă drepturile prevăzute de prezenta lege;”

 

 

23.

Art. 1392

d)nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 130 lit. h);

e)fixarea, fără autorizarea sau consimţământul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege, a interpretărilor sau a execuţiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune.

f)comunicarea publică, fără autorizarea sau consimţământul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege, a operelor ori a produselor purtătoare de drepturi conexe.

 

 

La articolului 1392 literele d) – f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

…………

d) încălcarea prevederilor art. 124 alin. (2), art. 126 alin. (2), (3) și (4), art. 1262 alin. (1), art. 1263 alin. (1), 1264 alin. (2) și (4), art. 1291 alin. (2), art. 130 alin. (1), (2), (3), (5) și (7), art. 1302 alin. (8), (9), (10), (11) și (15), art. 1362 alin. (1), art. 1363, art. 1364 alin. (2) și (3), art. 1365 alin. (2) și 1382 alin. (2).

   e) nerespectarea de către organismul de gestiune a prevederilor art. 123 alin. (4) lit. c), art. 123 alin. (6), art. 123 alin. (8) lit. b) și c), art. 1263 alin. (2), art. 1291 alin. (2) și art. 1302 alin. (1);

   f) refuzul organismului de gestiune colectivă privind acordarea calităţii de membru în alte condiții decât cele prevăzute la art. 129 alin. (3) și (5);”

 

 

24.

Art. 1394

(2)Cu amenda prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi fapta operatorilor economici care încalcă obligaţia prevăzută la art. 145 alin. (3).

 

La articolul 1394 se abrogă alineatul (2).
 

25.

Art. 1395

(2)Contravenţiile prevăzute la art. 1392 şi 1394 se constată şi se aplică de ofiţerii sau de agenţii de poliţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor cu competenţe în domeniu.

 

La articolul 1395 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Contravenţiile prevăzute la art. 1392 şi 1394 se constată şi se aplică de persoanele împuternicite de directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor sau de ofiţerii ori de agenţii de poliţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor cu competenţe în domeniu.”

 

 

26.

Art. 140

(1)Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă următoarele fapte comise fără autorizarea sau consimţământul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege:

g)încălcarea prevederilor art. 134.

 

 

La articolul 140 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

…………

g) încălcarea prevederilor art. 124 alin. (4) lit. b, c, d, f, g și h);”

 

27.

Art. 1411

(1)Producerea, importul, distribuirea, deţinerea, instalarea, întreţinerea sau înlocuirea, în orice mod, a dispozitivelor de control al accesului, fie originale, fie pirat, utilizate pentru serviciile de programe cu acces condiţionat, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

 

La articolul 1411 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Producerea, importul, distribuirea, deţinerea, instalarea, întreţinerea sau înlocuirea, în mod ilicit, a dispozitivelor de control al accesului, fie originale, fie pirat, utilizate pentru serviciile de programe cu acces condiţionat, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de 6 luni la 3 ani sau cu amendă”.

 

28.

Art. 150

 

(2)Sumele datorate autorilor ca urmare a utilizării operelor lor beneficiază de aceeaşi protecţie ca şi salariile şi nu pot fi urmărite decât în aceleaşi condiţii. Aceste sume sunt supuse impozitării conform legislaţiei fiscale în materie.

(2)Sumele datorate autorilor, ca urmare a utilizării operelor lor, beneficiază de aceeaşi protecţie ca şi salariile şi nu pot fi urmărite decât în aceleaşi condiţii. Aceste sume sunt supuse impozitării conform legislaţiei fiscale în materie.

 

La articolul 150 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Sumele datorate autorilor şi artiştilor interpreţi sau executanţi, care sunt persoane fizice, ca urmare a utilizării operelor şi interpretărilor sau execuţiilor lor, beneficiază de aceeaşi protecţie ca şi salariile şi nu pot fi urmărite decât în aceleaşi condiţii. Aceste sume sunt supuse impozitării conform legislaţiei fiscale în materie.”

 

Share with:


One thought on “Modificarea Legii 8/1996 – Tabel comparativ 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *